Tứ Thập Nhị Thủ Nhãn Đồ

(Lượt thính pháp: 370 Lượt xem)

Diễn đọc Kinh Cha Me Ân Trọng, giọng nữ Hà Nội, Pháp Âm HD

(Lượt thính pháp: 365 Lượt xem)

地藏菩薩的故事{HD}The Story of Kshitigarbha Bodhisattva

(Lượt thính pháp: 645 Lượt xem)

Tụng Kinh Từ Tâm

(Lượt thính pháp: 934 Lượt xem)

Kinh Vô Lượng Thọ, Phụ Đề, Làng A Mi Đà

(Lượt thính pháp: 886 Lượt xem)

TRƯỜNG CA KINH A MI ĐÀ - FULL HD - RẤT HAY

(Lượt thính pháp: 1769 Lượt xem)

TỤNG KINH A DI ĐÀ Hán Văn Có Chữ

(Lượt thính pháp: 2238 Lượt xem)

Sự Tích Bảo Khiếp Ấn Đà La Ni - The Story of the Casket Seal Dhāraṇī

(Lượt thính pháp: 1428 Lượt xem)

Phim Phật thuyết kinh Vô Lượng Thọ phụ đề Việt ngữ

(Lượt thính pháp: 1380 Lượt xem)

Phật Thuyết Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo

(Lượt thính pháp: 1519 Lượt xem)

Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, Ultra HD

(Lượt thính pháp: 1849 Lượt xem)

Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Chương, Ultra HD 4k

(Lượt thính pháp: 1512 Lượt xem)

Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ 2016 - The Buddha said boundless life of classic, phát trực tuyến

(Lượt thính pháp: 1559 Lượt xem)

Phương pháp Quán Tưởng cõi nước Tây Phương Cực Lạc

(Lượt thính pháp: 1599 Lượt xem)

Phật Thuyết Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo

(Lượt thính pháp: 1523 Lượt xem)

Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ 2016 - The Buddha said boundless life of classic

(Lượt thính pháp: 2009 Lượt xem)

Đức Phật Vô Lượng Thọ - HD

(Lượt thính pháp: 1546 Lượt xem)

Tung Kinh Vo Luong Tho âm Hán Việt

(Lượt thính pháp: 3559 Lượt xem)

TỤNG KINH VÔ LƯỢNG THỌ PHÁP SƯ NGỘ THÔNG SYDNEY

(Lượt thính pháp: 2732 Lượt xem)

Kinh Địa Tạng Tụng Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng Bản tụng nhanh trọn bộ FUll HD

(Lượt thính pháp: 2044 Lượt xem)

Sự Tích Địa Tạng Bồ-tát - The Story of Kṣitigarbha Bodhisattva - giọng Bắc

(Lượt thính pháp: 1614 Lượt xem)

Sự Tích Địa Tạng Bồ-tát - The Story of Kṣitigarbha Bodhisattva - giọng Trung Nam

(Lượt thính pháp: 1669 Lượt xem)

PhapAmHD.Com - KINH PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ Phụ đề

(Lượt thính pháp: 1633 Lượt xem)

Tụng 48 Lời Nguyện Của Phật A Di Ðà - HT. Thích Trí Thoát

(Lượt thính pháp: 1711 Lượt xem)

Kinh A Di Đà (Nghĩa Việt) - HT. Thích Trí Thoát tụng

(Lượt thính pháp: 2023 Lượt xem)

Kinh A Di Đà (Hán Âm) - HT. Thích Trí Thoát tụng

(Lượt thính pháp: 1775 Lượt xem)

48 Đại Nguyện Của Phật A Di Đà - HT. Thích Trí Thoát tụng

(Lượt thính pháp: 1740 Lượt xem)

KINH PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ [Phụ đề]

(Lượt thính pháp: 1671 Lượt xem)

Kinh Vô Lượng Thọ [kinh sách]

(Lượt thính pháp: 1886 Lượt xem)

Kinh Vô Lượng Thọ [kinh sách]

(Lượt thính pháp: 1738 Lượt xem)

12 Lời Nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm

(Lượt thính pháp: 1774 Lượt xem)

Phật nói Kinh A Di Đà [kinh sách]

(Lượt thính pháp: 1611 Lượt xem)

Phật nói Kinh A Di Đà [♪ phụ đề ♪ HD]

(Lượt thính pháp: 1699 Lượt xem)

Phật nói Kinh A Di Đà [♪ phụ đề ♪ HD]

(Lượt thính pháp: 1693 Lượt xem)

Đức Phật nói về cuộc sống vô biên ở Cực Lạc Quốc - The Buddha said boundless life of classic HD 4K

(Lượt thính pháp: 1275 Lượt xem)

Phẩm Phổ - Hiền Hạnh Nguyện - 2015 - Tiếng Việt - Rõ nét rất đẹp - Full HD

(Lượt thính pháp: 1335 Lượt xem)

Phật Thuyết Kinh A Mi Đà ( A Di Đà - Amitabha - Amituofo) - Rất Đẹp - Tiếng Việt - 2015 Full HD

(Lượt thính pháp: 1307 Lượt xem)

Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Chương - 2015 Full HD

(Lượt thính pháp: 1152 Lượt xem)

Phật Thuyết Kinh A Mi Đà ( A Di Đà - Amitabha - Amituofo) - Rất Đẹp - 2015 Full HD

(Lượt thính pháp: 1016 Lượt xem)

Thất Phật Như Lai - Sám Hối Niệm Phật - Phật Thuyết Kinh A Mi Đà - Rất Đẹp - 2015 Full HD

(Lượt thính pháp: 957 Lượt xem)

《佛說阿彌陀經》 上集 (下集正在製作) Aputi佛典動畫 HD

(Lượt thính pháp: 1144 Lượt xem)

《大勢至菩薩念佛圓通章》 Aputi佛典動畫 HD

(Lượt thính pháp: 1042 Lượt xem)

《普賢行願品》 Aputi佛典動畫 HD

(Lượt thính pháp: 1137 Lượt xem)

《普賢行願品》 動畫

(Lượt thính pháp: 90 Lượt xem)

《佛說無量壽經》 2015年最新佛典動畫 高清 The Buddha said boundless life of classic HD

(Lượt thính pháp: 951 Lượt xem)

Sự Tích Phật A Di Đà Và Bảy Vị Bồ Tát

(Lượt thính pháp: 1111 Lượt xem)

Kinh Sám Hối Hồng danh ( Có Chữ ) - ĐĐ.Thích Trí Thoát Tụng

(Lượt thính pháp: 1152 Lượt xem)

TỤNG 48 LỜI NGUYỆN CỦA PHẬT A DI ĐÀ ( CÓ CHỮ ) - ĐĐ.THÍCH TRÍ THOÁT

(Lượt thính pháp: 1209 Lượt xem)

Tụng Kinh A Di Đà 3D ( Phụ Đề - Dịch Nghĩa ) - ĐĐ.Thích Trí Thoát

(Lượt thính pháp: 1163 Lượt xem)

Giọng Trung- Nam - Phật Thuyết Kinh Nhân Quả Ba Đời - The Buddha Speaks The Sutra On Cause And Effect In The Three Periods Of Time

(Lượt thính pháp: 1031 Lượt xem)

Giọng Trung Nam - Phật Thuyết Kinh Trường Thọ Diệt Tội Hộ Chư Đồng Tử Đà-la-ni - The Dharani Sutra of the Buddha on Longevity, the Extinction of Offences and the Protection of Young Children

(Lượt thính pháp: 1094 Lượt xem)

Giọng Bắc - Phật Thuyết Kinh Trường Thọ Diệt Tội Hộ Chư Đồng Tử Đà-la-ni - The Dharani Sutra of the Buddha on Longevity, the Extinction of Offences and the Protection of Young Children

(Lượt thính pháp: 1120 Lượt xem)

Giọng Bắc - Phật Thuyết Kinh Cha Mẹ Ân Trọng Khó Báo Đáp - The Sutra As Spoken By The Buddha On The Profound Kindness Of Parents And The Difficulties In Repaying Them

(Lượt thính pháp: 1068 Lượt xem)

Giọng Trung - Phật Thuyết Kinh Cha Mẹ Ân Trọng Khó Báo Đáp - The Sutra As Spoken By The Buddha On The Profound Kindness Of Parents And The Difficulties In Repaying Them

(Lượt thính pháp: 1128 Lượt xem)

Cửu Sắc Lộc - The Nine-Colored Deer - Giọng Trung Nam

(Lượt thính pháp: 1227 Lượt xem)

Sự Tích Bảo Khiếp Ấn Đà La Ni

(Lượt thính pháp: 1166 Lượt xem)

Phật Thuyết A Di Đà Kinh Hình Ảnh Rõ Nét, 2014 Phim Hoạt Hình Phật Giáo, Rất Hay

(Lượt thính pháp: 1144 Lượt xem)

Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni Kinh Usnisa Vijana Dharani Sanskrit chanting

(Lượt thính pháp: 1297 Lượt xem)

Phật Thuyết Kinh Nhân Quả - Phần 3

(Lượt thính pháp: 1253 Lượt xem)

Phật Thuyết Kinh Nhân Quả - Hai Cậu Bé

(Lượt thính pháp: 1288 Lượt xem)

Tụng Kinh Địa Tạng - Quyển Hạ - có chữ - Thầy Thích Trí Thoát tụng

(Lượt thính pháp: 1322 Lượt xem)

Tụng Kinh Địa Tạng - Quyển Trung - có chữ - Thầy Thích Trí Thoát tụng

(Lượt thính pháp: 1275 Lượt xem)

Tụng Kinh Địa Tạng - Quyển Thượng - có chữ - Thầy Thích Trí Thoát tụng

(Lượt thính pháp: 1309 Lượt xem)

PHẬT THUYẾT A DI ĐÀ KINH Phiên Bản 3D 2014

(Lượt thính pháp: 1299 Lượt xem)

Phật Thuyết Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật Mới Rất Hay

(Lượt thính pháp: 1172 Lượt xem)

Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Bi Tâm Đà La Ni

(Lượt thính pháp: 1365 Lượt xem)

Tụng Kinh Vu Lan - Kinh Báo Hiếu Công Ơn Cha Mẹ

(Lượt thính pháp: 1395 Lượt xem)

Tụng Kinh Vu Lan - Kinh Báo Hiếu Công Ơn Cha Mẹ

(Lượt thính pháp: 1438 Lượt xem)

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Sutra of the Past Vows of Earth Store Bodhisattva

(Lượt thính pháp: 1327 Lượt xem)

Phẩm Lợi Ích của Sự Thấy Nghe - The Benefit of Seeing and Hearing

(Lượt thính pháp: 1356 Lượt xem)

Phẩm Lợi Ích Kẻ Sống và Người Đã Mất - Benefiting the Living and the Dead

(Lượt thính pháp: 1391 Lượt xem)

Quang Mục Cứu Mẹ - Bright-Eyes Rescuing Her Mother

(Lượt thính pháp: 1393 Lượt xem)

Câu Chuyện của Hai Vị Vua The Story of Two Kings

(Lượt thính pháp: 1409 Lượt xem)

Năm Trọng Tội Ngỗ Nghịch và Vô Gián Địa Ngục - Five Major Offenses and Avici Hell

(Lượt thính pháp: 1340 Lượt xem)

Thánh Nữ Bà-la-môn - The Story of the Brahmān Girl

(Lượt thính pháp: 1379 Lượt xem)

Phật Thuyết Kinh A Mi Đà - China - Buddha Speak of Amitabha Sutra 2011

(Lượt thính pháp: 1511 Lượt xem)

Sự Tích Phật A Di Đà (Trọn Bộ, 1 Phần, 10 Tập) (Rất Hay) - Diệu Pháp Âm

(Lượt thính pháp: 1381 Lượt xem)

Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ

(Lượt thính pháp: 1501 Lượt xem)

Sự Tích Đức Phật Thích Ca 2/2 - The Life of Buddha 2

(Lượt thính pháp: 1434 Lượt xem)

Phật Thuyết Kinh Trường Thọ Diệt Tội Hộ Chư Đồng Tử Đà-la-ni The Dharani Sutra of the Buddha on Longevity, the Extinction of Offences and the Protection of Young Children

(Lượt thính pháp: 2857 Lượt xem)

Lục Tự Đại Minh Chú - 六字大明咒 - The Six-C-haracter Great Bright Mantra phần 1

(Lượt thính pháp: 1792 Lượt xem)

Lục Tự Đại Minh Chú - 六字大明咒 - The Six-C-haracter Great Bright Mantra phần 2

(Lượt thính pháp: 1435 Lượt xem)

Đại Bi Chú Xuất Tượng - Eighty-four Transformations of the Great Compassion Mantra

(Lượt thính pháp: 1502 Lượt xem)

Diễn Đọc Chú Đại Bi - Reading the Great Compassion Mantra

(Lượt thính pháp: 1379 Lượt xem)

Phật Thuyết Kinh Quán Di Lặc Bồ Tát Thượng Sanh Đâu Suất Đà Thiên

(Lượt thính pháp: 1493 Lượt xem)

Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni

(Lượt thính pháp: 1289 Lượt xem)

Kinh Di-lặc Bồ-Tát Thượng Sanh - Phần 1

(Lượt thính pháp: 1460 Lượt xem)

Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Ðức - Medicine Buddha Sutra

(Lượt thính pháp: 1249 Lượt xem)

Sự Tích Đức Phật Thích Ca 1/2 - The Life of Buddha 1

(Lượt thính pháp: 1439 Lượt xem)

Sự Tích Bảo Khiếp Ấn Đà La Ni - The Story of the Casket Seal Dhāraṇī

(Lượt thính pháp: 1448 Lượt xem)

Tứ Thập Nhị Thủ Nhãn

(Lượt thính pháp: 1491 Lượt xem)

Phật Thuyết Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương

(Lượt thính pháp: 1362 Lượt xem)

Kinh Chánh Pháp Đại Tập Hội Sanghata Sutta - HD 1920x1080

(Lượt thính pháp: 2094 Lượt xem)

Tiếng Việt English

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây