Phim đức Phật , Buddha , Tập 55 , Kết thúc phim Buddha

(Lượt thính pháp: 4000 Lượt xem)

Phim đức Phật , Buddha , Tập 54 , Buddha nhập Niết-bàn, Phân chia xá lợi [DPA lồng tiếng và Engsub]

(Lượt thính pháp: 1784 Lượt xem)

Phim đức Phật , Buddha , Tập 53 , Bữa ăn cuối cùng của Buddha [DPA lồng tiếng và Engsub]

(Lượt thính pháp: 1496 Lượt xem)

Phim đức Phật , Buddha , Tập 52 , Mogalana và Sariptta Hai nhập Niết-bàn [DPA lồng tiếng và Engsub]

(Lượt thính pháp: 1279 Lượt xem)

Phim đức Phật , Buddha , Tập 51 , Buddha cứu độ mẹ ngài Mogalana [DPA lồng tiếng và Engsub]

(Lượt thính pháp: 1375 Lượt xem)

Phim đức Phật , Buddha , Tập 50 , Vua Ajātasattu qui y Buddha [DPA lồng tiếng và Engsub]

(Lượt thính pháp: 1390 Lượt xem)

Phim đức Phật , Buddha , Tập 49 , Năm pháp phá hòa hợp tăng của Devadatta [DPA lồng tiếng và Engsub]

(Lượt thính pháp: 1212 Lượt xem)

Phim đức Phật , Buddha , Tập 48 , Tinh xá Jetavana gặp nạn [DPA lồng tiếng và Engsub]

(Lượt thính pháp: 1124 Lượt xem)

Phim đức Phật , Buddha , Tập 47 , Thiếu nữ mang thai hại Buddha [DPA lồng tiếng và Engsub]

(Lượt thính pháp: 1347 Lượt xem)

Phim đức Phật , Buddha , Tập 46 , Anan gặp nạn, cảm hóa Angulimala Engsub [DPA lồng tiếng và Engsub]

(Lượt thính pháp: 1268 Lượt xem)

Phim đức Phật , Buddha , Tập 45 , Xích mích tăng chúng ở Kosambi Hoa [DPA lồng tiếng và Engsub]

(Lượt thính pháp: 2211 Lượt xem)

Phim đức Phật , Buddha , Tập 44 , Thu nhận nữ giới xuất gia [DPA lồng tiếng và Engsub]

(Lượt thính pháp: 1651 Lượt xem)

Phim đức Phật , Buddha , Tập 43 , Vua Suddhodana băng hà [DPA lồng tiếng và Engsub]

(Lượt thính pháp: 2419 Lượt xem)

Phim đức Phật , Buddha , Tập 42 , Buddha giảng dạy đạo lý trị nước [DPA lồng tiếng và Engsub]

(Lượt thính pháp: 1754 Lượt xem)

Phim đức Phật , Buddha , Tập 41 , Nanda và Rahula xuất gia [DPA lồng tiếng và Engsub]

(Lượt thính pháp: 1360 Lượt xem)

Phim đức Phật , Buddha , Tập 40 , Buddha về thăm Kapilavastu [DPA lồng tiếng và Engsub]

(Lượt thính pháp: 1643 Lượt xem)

Phim đức Phật , Buddha , Tập 39 , Vua Subdodana thỉnh Buddha hồi cung [DPA lồng tiếng và Engsub]

(Lượt thính pháp: 1334 Lượt xem)

Phim đức Phật , Buddha , Tập 38 , Thu nhận Moghalana va Sariputta DPA lồng tiếng và Engsub

(Lượt thính pháp: 2303 Lượt xem)

Phim đức Phật , Buddha , Tập 37 , Độ vua Bimbhisala DPA lồng tiếng và Engsub

(Lượt thính pháp: 2225 Lượt xem)

Phim đức Phật, Buddha, Tập 36, Buddha hóa độ 3 anh em Kassapa Ca Diếp DPA lồng tiếng và Engsub

(Lượt thính pháp: 2391 Lượt xem)

Phim đức Phật, Buddha, Tập 35, Chuyển bánh xe Pháp DPA lồng tiếng và Engsub

(Lượt thính pháp: 1904 Lượt xem)

Phim đức Phật, Buddha, Tập 34, Chứng thành chánh giác Buddha DPA lồng tiếng và Engsub

(Lượt thính pháp: 2763 Lượt xem)

Phim đức Phật, Buddha, Tập 33, Tìm ra phương pháp tu hành DPA lồng tiếng và Engsub

(Lượt thính pháp: 1812 Lượt xem)

Phim đức Phật, Buddha, Tập 32, Chuyên tu khổ hạnh DPA lồng tiếng và Engsub

(Lượt thính pháp: 1796 Lượt xem)

Phim đức Phật, Buddha, Tập 31, Lãnh hội thiền định Uddaka Ramaputta DPA lồng tiếng và Engsub

(Lượt thính pháp: 2136 Lượt xem)

Phim đức Phật, Buddha , Tập 30 , Thành tựu trong thiền định, DPA lồng tiếng và Engsub

(Lượt thính pháp: 2088 Lượt xem)

Phim đức Phật, Buddha , Tập 29 , Người thầy đầu tiên Alara Kalama DPA lồng tiếng và Engsub

(Lượt thính pháp: 1623 Lượt xem)

Phim đức Phật, Buddha , Tập 28 , Rừng tịnh tu của Alara Kalama DPA lồng tiếng và Engsub

(Lượt thính pháp: 1452 Lượt xem)

Phim đức Phật, Buddha , Tập 27 , Siddhata xuất gia tìm đạo DPA lồng tiếng và Engsub

(Lượt thính pháp: 1473 Lượt xem)

Phim đức Phật, Buddha , Tập 26 , Chiến tranh là chết chóc DPA lồng tiếng và Engsub

(Lượt thính pháp: 1569 Lượt xem)

Phim đức Phật, Buddha , Tập 25 , Siddhata phản đối tế lễ sứ Magadha DPA lồng tiếng và Engsub

(Lượt thính pháp: 1422 Lượt xem)

Phim đức Phật , Buddha , tập 24 , Rahula chào đời DPA lồng tiếng và Engsub

(Lượt thính pháp: 1717 Lượt xem)

Phim đức Phật , Buddha , tập 23 , Phân phát lương thực cho người nghèo DPA lồng tiếng và Engsub

(Lượt thính pháp: 1548 Lượt xem)

Phim đức Phật , Buddha , tập 22 , Nỗi buồn khi biết về mẹ Maya DPA lồng tiếng và Engsub

(Lượt thính pháp: 1581 Lượt xem)

Phim đức Phật , Buddha , tập 21 , Siddha đi dạo ngoài thành DPA lồng tiếng và Engsub

(Lượt thính pháp: 1541 Lượt xem)

Phim đức Phật , Buddha , tập 20 , Xung đột nội bộ tộc Sakya DPA lồng tiếng và Engsub

(Lượt thính pháp: 1468 Lượt xem)

Phim đức Phật , Buddha , tập 19 , Thử thách của Amrapali DPA lồng tiếng và Engsub

(Lượt thính pháp: 1618 Lượt xem)

Phim đức Phật , Buddha , tập 18 , Hôn lễ Siddhata va Yasodara DPA lồng tiếng và Engsub

(Lượt thính pháp: 1455 Lượt xem)

Phim đức Phật , Buddha , tập 17 , Chuẩn bị hôn lễ của thái tử Siddhât DPA lồng tiếng và Engsub

(Lượt thính pháp: 1414 Lượt xem)

Phim đức Phật , Buddha , tập 16 , Quân Kosala thất bại DPA lồng tiếng và Engsub

(Lượt thính pháp: 1584 Lượt xem)

Phim đức Phật , Buddha , tập 15 , Vua Pensenadi chuẩn bị chiến tranh DPA lồng tiếng và Engsub

(Lượt thính pháp: 1673 Lượt xem)

Phim đức Phật , Buddha , tập 14 , Phản đối truyền thống Brahmana DPA lồng tiếng và Engsub

(Lượt thính pháp: 1519 Lượt xem)

Phim đức Phật , Buddha , tập 13 , Tình yêu đôi lứa Siddharta DPA lồng tiếng và Engsub

(Lượt thính pháp: 1703 Lượt xem)

Phim đức Phật , Buddha , tập 12 , Vua cha dự tính hôn nhân cho Siddharta DPA lồng tiếng và Engsub

(Lượt thính pháp: 1284 Lượt xem)

Phim đức Phật , Buddha , tập 11 , Siddharta và quyền bình đẳng nữ giới DPA lồng tiếng và Engsub

(Lượt thính pháp: 1302 Lượt xem)

Phim đức Phật , Buddha , tập 10 , Sự quyến rũ đời sống vương giả DPA lồng tiếng và Engsub

(Lượt thính pháp: 1255 Lượt xem)

Phim đức Phật , Buddha , tập 9 , Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài DPA lồng tiếng và Engsub

(Lượt thính pháp: 1224 Lượt xem)

Phim đức Phật , Buddha , tập 8 , Chiến Thắng Vinh Quang DPA lồng tiếng và Engsub

(Lượt thính pháp: 1397 Lượt xem)

Phim đức Phật , Buddha , tập 7 , Siddhatta trưởng thành DPA lồng tiếng và Engsub

(Lượt thính pháp: 880 Lượt xem)

Phim đức Phật , Buddha , tập 6 , Bẩm Tánh Từ Bi Và Tài Năng Tuổi Trẻ DPA lồng tiếng và Engsub

(Lượt thính pháp: 876 Lượt xem)

Phim đức Phật , Buddha , tập 5 , Câu Chuyện Cứu Thiên Nga DPA lồng tiếng và Engsub

(Lượt thính pháp: 990 Lượt xem)

Phim đức Phật , Buddha , tập 4 , Siddhatta Thời Thơ Ấu DPA lồng tiếng và Engsub

(Lượt thính pháp: 901 Lượt xem)

Phim đức Phật , Buddha , tập 3 , Kế hoạch Vua cha Xây thành mới DPA lồng tiếng và Engsub

(Lượt thính pháp: 793 Lượt xem)

Phim đức Phật , Buddha , tập 2 , Tiên Asita đoán tướng cho thái tử sơ sinh DPA lồng tiếng và Engsub

(Lượt thính pháp: 810 Lượt xem)

Phim đức Phật , Buddha , tập 1 , Buddha đản sanh DPA lồng tiếng và Engsub

(Lượt thính pháp: 1203 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 55/55 HD

(Lượt thính pháp: 3997 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 54/55 HD

(Lượt thính pháp: 6525 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 53/55 HD

(Lượt thính pháp: 4495 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 52/55 HD

(Lượt thính pháp: 7206 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 51/55 HD

(Lượt thính pháp: 7307 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 50/55 HD

(Lượt thính pháp: 5955 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 49/55 HD

(Lượt thính pháp: 7443 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 48/55 HD

(Lượt thính pháp: 10935 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 47/55 HD

(Lượt thính pháp: 6554 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 46/55 HD

(Lượt thính pháp: 11866 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 45/55 HD

(Lượt thính pháp: 11608 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 44/55 HD

(Lượt thính pháp: 4643 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 43/55 HD

(Lượt thính pháp: 5509 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 42/55 HD

(Lượt thính pháp: 7186 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 41/55 HD

(Lượt thính pháp: 9049 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 40/55 HD

(Lượt thính pháp: 4603 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 39/55 HD

(Lượt thính pháp: 5923 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 38/55 HD

(Lượt thính pháp: 6958 Lượt xem)

Phim Ấn Độ BUDDHA Tóm lược nội dung từ sơ sinh đến thành đạo

(Lượt thính pháp: 914 Lượt xem)

The Story Of The Buddha's Life From 'Little Buddha' Film English

(Lượt thính pháp: 980 Lượt xem)

Buddha Series Theme Song Part 2 HD Sub Việt HQ Teaser

(Lượt thính pháp: 991 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 37/55 HD

(Lượt thính pháp: 5963 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 36/55 HD

(Lượt thính pháp: 3431 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 35/55 HD, Tứ Thánh Đế

(Lượt thính pháp: 3824 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 34/55 HD, Sự Giác Ngộ

(Lượt thính pháp: 6874 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 33/55 HD, Sự Giác Ngộ

(Lượt thính pháp: 3968 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 32/55 HD

(Lượt thính pháp: 5785 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 31/55 HD

(Lượt thính pháp: 9946 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 30/55 HD

(Lượt thính pháp: 5756 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 29/55 HD

(Lượt thính pháp: 5745 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 28/55 HD

(Lượt thính pháp: 6131 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 27/55 HD

(Lượt thính pháp: 5324 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 26/55 HD

(Lượt thính pháp: 6392 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 25/55 HD

(Lượt thính pháp: 4708 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 24/55 HD

(Lượt thính pháp: 5209 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 23/55 HD

(Lượt thính pháp: 4315 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 22/55 HD

(Lượt thính pháp: 5606 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 22/55 HD, Phụ đề Tiếng Việt

(Lượt thính pháp: 3930 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 21/55 HD

(Lượt thính pháp: 4214 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 20/55 HD

(Lượt thính pháp: 4028 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 19/55 HD

(Lượt thính pháp: 4038 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 18/55 HD

(Lượt thính pháp: 3347 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 17/55 HD

(Lượt thính pháp: 4394 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 16/55 HD

(Lượt thính pháp: 3393 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 15/55 HD

(Lượt thính pháp: 3913 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 16/55 HD - Phụ Đề tiếng Việt

(Lượt thính pháp: 3005 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 14/55 HD

(Lượt thính pháp: 3136 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 13/55 HD

(Lượt thính pháp: 3932 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 12/55 HD

(Lượt thính pháp: 4225 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 11/55 HD

(Lượt thính pháp: 2728 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 10/55 HD

(Lượt thính pháp: 2379 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 09/55 HD

(Lượt thính pháp: 2090 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 08/55 HD

(Lượt thính pháp: 1404 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 07/55 HD

(Lượt thính pháp: 1138 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 6/55 HD

(Lượt thính pháp: 2558 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 5/55 HD

(Lượt thính pháp: 3445 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 4/55 HD

(Lượt thính pháp: 4898 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 3/55 HD

(Lượt thính pháp: 10343 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 2/55 HD

(Lượt thính pháp: 1902 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 1/55 HD

(Lượt thính pháp: 4803 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 1/55 - Giọng Ngọc San HD

(Lượt thính pháp: 1414 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Giới thiệu Thuyết minh, Mở đầu TEASER

(Lượt thính pháp: 893 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 1/55 - (Bật CC để mở phụ đề Việt)

(Lượt thính pháp: 1643 Lượt xem)

Tiếng Việt English

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây