Tập 36/128: Giảng "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên".mpg | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 104 Lượt xem)

Tập 35/128: Giảng "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên".mpg | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 149 Lượt xem)

Tập 34/128: Giảng "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên".mpg | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 94 Lượt xem)

Tập 33/128: Giảng "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên".mpg | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 104 Lượt xem)

Tập 32/128: Giảng "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên".mpg | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 102 Lượt xem)

Tập 31/128: Giảng "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên".mpg | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 106 Lượt xem)

Tập 30/128: Giảng "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên".mpg | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 116 Lượt xem)

Tập 29/128: Giảng "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên".mpg | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 89 Lượt xem)

Tập 28/128: Giảng "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên".mpg | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 102 Lượt xem)

Tập 27/128: Giảng "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên".mpg | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 97 Lượt xem)

Tập 26/128: Giảng "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên".mpg | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 102 Lượt xem)

Tập 25/128: Giảng "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên".mpg | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 111 Lượt xem)

Tập 24/128: Giảng "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên".mpg | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 108 Lượt xem)

Tập 23/128: Giảng "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên".mpg | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 99 Lượt xem)

Tập 22/128: Giảng "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên".mpg | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 99 Lượt xem)

Tập 21/128: Giảng "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên".mpg | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 106 Lượt xem)

Tập 20/128: Giảng "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên".mpg | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 110 Lượt xem)

Tập 19/128: Giảng "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên".mpg | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 111 Lượt xem)

Tập 18/128: Giảng "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên".mpg | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 93 Lượt xem)

Tập 17/128: Giảng "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên".mpg | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 98 Lượt xem)

Tập 16/128: Giảng "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên".mpg | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 96 Lượt xem)

Tập 15/128: Giảng "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên".mpg | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 94 Lượt xem)

Tập 14/128: Giảng "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên".mpg | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 136 Lượt xem)

Tập 13/128: Giảng "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên".mpg | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 107 Lượt xem)

Tập 12/128: Giảng "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên".mpg | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 92 Lượt xem)

Tập 11/128: Giảng "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên".mpg | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 103 Lượt xem)

Tập 10/128: Giảng "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên".mpg | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 107 Lượt xem)

Tập 09/128: Giảng "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên".mpg | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 89 Lượt xem)

Tập 08/128: Giảng "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên".mpg | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 105 Lượt xem)

Tập 07/128: Giảng "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên".mpg | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 99 Lượt xem)

Tập 06/128: Giảng "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên".mpg | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 80 Lượt xem)

Tập 05/128: Giảng "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên".mpg | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 77 Lượt xem)

Tập 04/128: Giảng "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên".mpg | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 67 Lượt xem)

Tập 03/128: Giảng "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên".mpg | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 63 Lượt xem)

Tập 02/128: Giảng "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên".mpg | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 73 Lượt xem)

Tập 01/128: Giảng "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên".mpg | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 81 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 60 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 692 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 59 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 311 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 58 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 403 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 57 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 347 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 56 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 390 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 55 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 333 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 54 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 320 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 53 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 353 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 53 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 294 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 52 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 337 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 51 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 318 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 50 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 322 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 49 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 378 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 48 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 321 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 47 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 321 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 46 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 340 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 45 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 311 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 43 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 449 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 42 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 341 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 41 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 333 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 40 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 341 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 39 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 309 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 38 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 341 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 37 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 326 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 36 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 347 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 35 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 352 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 34 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 400 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 33 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 325 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 32 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 339 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 31 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 321 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 30 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 360 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 29 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 255 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 28 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 209 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 27 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 160 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 26 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 136 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 25 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 256 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 24 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 156 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 23 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 227 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 22 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 244 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 21 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 209 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 20 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 151 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 19 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 163 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 18 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 131 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 17 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 137 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 16 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 134 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 15 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 225 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 14 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 147 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 13 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 235 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 11 & 12 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 143 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 9 & 10 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 130 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 7 & 8 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 153 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 5 & 6 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 213 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 3 & 4 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 128 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 1 & 2- Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 124 Lượt xem)

Tiếng Việt English

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây