Tập 36/128: Giảng "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên".mpg | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 136 Lượt xem)

Tập 35/128: Giảng "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên".mpg | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 185 Lượt xem)

Tập 34/128: Giảng "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên".mpg | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 122 Lượt xem)

Tập 33/128: Giảng "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên".mpg | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 157 Lượt xem)

Tập 32/128: Giảng "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên".mpg | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 132 Lượt xem)

Tập 31/128: Giảng "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên".mpg | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 160 Lượt xem)

Tập 30/128: Giảng "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên".mpg | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 148 Lượt xem)

Tập 29/128: Giảng "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên".mpg | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 120 Lượt xem)

Tập 28/128: Giảng "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên".mpg | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 132 Lượt xem)

Tập 27/128: Giảng "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên".mpg | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 128 Lượt xem)

Tập 26/128: Giảng "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên".mpg | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 136 Lượt xem)

Tập 25/128: Giảng "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên".mpg | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 163 Lượt xem)

Tập 24/128: Giảng "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên".mpg | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 146 Lượt xem)

Tập 23/128: Giảng "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên".mpg | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 128 Lượt xem)

Tập 22/128: Giảng "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên".mpg | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 138 Lượt xem)

Tập 21/128: Giảng "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên".mpg | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 142 Lượt xem)

Tập 20/128: Giảng "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên".mpg | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 138 Lượt xem)

Tập 19/128: Giảng "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên".mpg | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 139 Lượt xem)

Tập 18/128: Giảng "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên".mpg | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 123 Lượt xem)

Tập 17/128: Giảng "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên".mpg | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 127 Lượt xem)

Tập 16/128: Giảng "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên".mpg | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 121 Lượt xem)

Tập 15/128: Giảng "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên".mpg | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 122 Lượt xem)

Tập 14/128: Giảng "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên".mpg | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 180 Lượt xem)

Tập 13/128: Giảng "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên".mpg | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 143 Lượt xem)

Tập 12/128: Giảng "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên".mpg | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 131 Lượt xem)

Tập 11/128: Giảng "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên".mpg | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 142 Lượt xem)

Tập 10/128: Giảng "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên".mpg | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 155 Lượt xem)

Tập 09/128: Giảng "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên".mpg | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 119 Lượt xem)

Tập 08/128: Giảng "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên".mpg | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 143 Lượt xem)

Tập 07/128: Giảng "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên".mpg | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 133 Lượt xem)

Tập 06/128: Giảng "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên".mpg | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 108 Lượt xem)

Tập 05/128: Giảng "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên".mpg | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 103 Lượt xem)

Tập 04/128: Giảng "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên".mpg | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 98 Lượt xem)

Tập 03/128: Giảng "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên".mpg | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 106 Lượt xem)

Tập 02/128: Giảng "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên".mpg | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 128 Lượt xem)

Tập 01/128: Giảng "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên".mpg | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 121 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 60 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 744 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 59 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 341 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 58 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 440 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 57 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 384 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 56 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 421 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 55 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 369 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 54 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 367 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 53 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 388 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 53 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 334 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 52 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 374 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 51 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 358 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 50 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 358 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 49 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 408 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 48 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 362 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 47 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 356 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 46 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 396 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 45 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 356 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 43 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 484 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 42 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 382 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 41 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 369 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 40 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 388 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 39 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 347 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 38 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 369 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 37 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 364 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 36 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 388 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 35 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 405 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 34 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 436 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 33 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 351 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 32 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 389 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 31 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 348 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 30 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 399 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 29 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 294 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 28 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 241 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 27 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 192 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 26 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 167 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 25 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 292 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 24 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 183 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 23 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 253 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 22 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 277 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 21 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 238 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 20 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 191 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 19 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 185 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 18 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 169 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 17 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 177 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 16 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 170 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 15 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 264 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 14 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 178 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 13 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 278 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 11 & 12 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 175 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 9 & 10 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 178 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 7 & 8 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 202 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 5 & 6 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 245 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 3 & 4 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 160 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 1 & 2- Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 155 Lượt xem)

Tiếng Việt English

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây