Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) tập 80 tập cuối - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 502 Lượt xem)

Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) tập 79 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 501 Lượt xem)

Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) tập 78 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 528 Lượt xem)

Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) tập 77 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 535 Lượt xem)

Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) tập 76 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 509 Lượt xem)

Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) tập 75 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 544 Lượt xem)

Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) tập 74 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 624 Lượt xem)

Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) tập 73 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 543 Lượt xem)

Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) tập 72 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 545 Lượt xem)

Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) tập 71 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 486 Lượt xem)

Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) tập 70 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 523 Lượt xem)

Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) tập 69 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 525 Lượt xem)

Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) tập 68 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 559 Lượt xem)

Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) tập 67 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 511 Lượt xem)

Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) tập 66 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 416 Lượt xem)

Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) tập 65 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 571 Lượt xem)

Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) tập 64 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 578 Lượt xem)

Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) tập 63 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 512 Lượt xem)

Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) tập 62 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 548 Lượt xem)

Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) tập 61 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 564 Lượt xem)

Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) tập 60 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 602 Lượt xem)

Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) tập 59 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 540 Lượt xem)

Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) tập 58 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 563 Lượt xem)

Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) tập 57 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 546 Lượt xem)

Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) tập 56 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 562 Lượt xem)

Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) tập 55 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 590 Lượt xem)

Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) tập 54 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 428 Lượt xem)

Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) tập 53 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 542 Lượt xem)

Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) tập 52 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 541 Lượt xem)

Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) tập 51 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 567 Lượt xem)

Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) tập 49 & 50 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 466 Lượt xem)

Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) tập 47 & 48 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 507 Lượt xem)

Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) tập 45 & 46 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 441 Lượt xem)

Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) tập 43 & 44 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 502 Lượt xem)

Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) tập 41 & 42 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 429 Lượt xem)

Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) tập 39 & 40 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 502 Lượt xem)

Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) tập 37 & 38 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 485 Lượt xem)

Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) tập 35 & 36 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 445 Lượt xem)

Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) tập 33 & 34 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 470 Lượt xem)

Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) tập 31 & 32 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 385 Lượt xem)

Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) tập 29 & 30 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 461 Lượt xem)

Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) tập 27 & 28 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 457 Lượt xem)

Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) tập 25 & 26 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 448 Lượt xem)

Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) tập 23 & 24 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 427 Lượt xem)

Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) tập 21 & 22 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 470 Lượt xem)

Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) tập 19 & 20 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 397 Lượt xem)

Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) tập 17 & 18 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 458 Lượt xem)

Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) tập 15 & 16 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 515 Lượt xem)

Tập 80/80: [Giảng] Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 501 Lượt xem)

Tập 79/80: [Giảng] Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 430 Lượt xem)

Tập 78/80: [Giảng] Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 472 Lượt xem)

Tập 77/80: [Giảng] Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 452 Lượt xem)

Tập 76/80: [Giảng] Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 409 Lượt xem)

Tập 75/80: [Giảng] Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 448 Lượt xem)

Tập 74/80: [Giảng] Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 471 Lượt xem)

Tập 73/80: [Giảng] Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 350 Lượt xem)

Tập 72/80: [Giảng] Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 452 Lượt xem)

Tập 71/80: [Giảng] Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 452 Lượt xem)

Tập 70/80: [Giảng] Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 323 Lượt xem)

Tập 69/80: [Giảng] Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 490 Lượt xem)

Tập 68/80: [Giảng] Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 519 Lượt xem)

Tập 67/80: [Giảng] Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 565 Lượt xem)

Tập 66/80: [Giảng] Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 510 Lượt xem)

Tập 65/80: [Giảng] Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 540 Lượt xem)

Tập 64/80: [Giảng] Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 526 Lượt xem)

Tập 63/80: [Giảng] Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 528 Lượt xem)

Tập 62/80: [Giảng] Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 432 Lượt xem)

Tập 61/80: [Giảng] Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 508 Lượt xem)

Tập 60/80: [Giảng] Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 511 Lượt xem)

Tập 59/80: [Giảng] Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 548 Lượt xem)

Tập 58/80: [Giảng] Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 365 Lượt xem)

Tập 57/80: [Giảng] Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 472 Lượt xem)

Tập 56/80: [Giảng] Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 555 Lượt xem)

Tập 55/80: [Giảng] Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 552 Lượt xem)

Tập 54/80: [Giảng] Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 538 Lượt xem)

Tập 53/80: [Giảng] Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 478 Lượt xem)

Tập 52/80: [Giảng] Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 541 Lượt xem)

Tập 51/80: [Giảng] Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 420 Lượt xem)

Tập 50/80: [Giảng] Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh.mpg | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 516 Lượt xem)

Tập 49/80: [Giảng] Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 495 Lượt xem)

Tập 48/80: [Giảng] Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 545 Lượt xem)

Tập 47/80: [Giảng] Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 561 Lượt xem)

Tập 46/80: [Giảng] Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 503 Lượt xem)

Tập 45/80: [Giảng] Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 529 Lượt xem)

Tập 44/80: [Giảng] Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 547 Lượt xem)

Tập 43/80: [Giảng] Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 464 Lượt xem)

Tập 42/80: [Giảng] Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 370 Lượt xem)

Tập 41/80: [Giảng] Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 505 Lượt xem)

Tập 40/80: [Giảng] Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 466 Lượt xem)

Tập 39/80: [Giảng] Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 497 Lượt xem)

Tập 38/80: [Giảng] Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 560 Lượt xem)

Tập 37/80: [Giảng] Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 496 Lượt xem)

Tập 36/80: [Giảng] Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 522 Lượt xem)

Tập 35/80: [Giảng] Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 535 Lượt xem)

Tập 34/80: [Giảng] Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 404 Lượt xem)

Tập 33/80: [Giảng] Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 498 Lượt xem)

Tập 32/80: [Giảng] Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 486 Lượt xem)

Tập 31/80: [Giảng] Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 463 Lượt xem)

Tập 30/80: [Giảng] Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 487 Lượt xem)

Tập 29/80: [Giảng] Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 508 Lượt xem)

Tập 28/80: [Giảng] Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 500 Lượt xem)

Tập 27/80: [Giảng] Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 502 Lượt xem)

Tập 26/80: [Giảng] Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 448 Lượt xem)

Tập 25/80: [Giảng] Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 499 Lượt xem)

Tập 24/80: [Giảng] Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 436 Lượt xem)

Tập 23/80: [Giảng] Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 483 Lượt xem)

Tập 22/80: [Giảng] Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 501 Lượt xem)

Tập 21/80: [Giảng] Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 508 Lượt xem)

Tập 20/80: [Giảng] Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 500 Lượt xem)

Tập 19/80: [Giảng] Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 480 Lượt xem)

Tập 18/80: [Giảng] Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 533 Lượt xem)

Tập 17/80: [Giảng] Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 518 Lượt xem)

Tập 16/80: [Giảng] Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 556 Lượt xem)

Tập 15/80: [Giảng] Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 383 Lượt xem)

Tập 14/80: [Giảng] Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 456 Lượt xem)

Tập 13/80: [Giảng] Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 457 Lượt xem)

Tập 12/80: [Giảng] Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 502 Lượt xem)

Tập 11/80: [Giảng] Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 494 Lượt xem)

Tập 10/80: [Giảng] Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 482 Lượt xem)

Tập 09/80: [Giảng] Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 421 Lượt xem)

Tập 08/80: [Giảng] Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 486 Lượt xem)

Tập 07/80: [Giảng] Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 526 Lượt xem)

Tập 06/80: [Giảng] Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 519 Lượt xem)

Tập 05/80: [Giảng] Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 439 Lượt xem)

Tập 04/80: [Giảng] Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 449 Lượt xem)

Tập 03/80: [Giảng] Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 449 Lượt xem)

Tập 02/80: [Giảng] Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 437 Lượt xem)

Tập 01/80: [Giảng] Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 496 Lượt xem)

Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) tập 9 & 10 Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 808 Lượt xem)

Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) tập 7 & 8 Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 904 Lượt xem)

Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) tập 5 & 6 Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 819 Lượt xem)

Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) tập 13 & 14 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 498 Lượt xem)

Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) tập 3 & 4 Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 786 Lượt xem)

Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) tập 11 & 12 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 572 Lượt xem)

Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) tập 1 & 2 Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 775 Lượt xem)

Tiếng Việt English

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây