Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 072

(Lượt thính pháp: 619 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 071

(Lượt thính pháp: 556 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 070

(Lượt thính pháp: 598 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 069

(Lượt thính pháp: 598 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 068

(Lượt thính pháp: 571 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 067

(Lượt thính pháp: 624 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 066

(Lượt thính pháp: 678 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 065

(Lượt thính pháp: 600 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 064

(Lượt thính pháp: 625 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 063

(Lượt thính pháp: 591 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 062

(Lượt thính pháp: 607 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 061

(Lượt thính pháp: 562 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 060

(Lượt thính pháp: 592 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 059

(Lượt thính pháp: 605 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 058

(Lượt thính pháp: 584 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 057

(Lượt thính pháp: 612 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 056

(Lượt thính pháp: 561 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 055

(Lượt thính pháp: 563 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 054

(Lượt thính pháp: 603 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 053

(Lượt thính pháp: 596 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 052

(Lượt thính pháp: 626 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 051

(Lượt thính pháp: 629 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 050

(Lượt thính pháp: 601 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 049

(Lượt thính pháp: 581 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 048

(Lượt thính pháp: 552 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 047

(Lượt thính pháp: 640 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 046

(Lượt thính pháp: 573 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 045

(Lượt thính pháp: 534 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 044

(Lượt thính pháp: 572 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 043

(Lượt thính pháp: 577 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 042

(Lượt thính pháp: 516 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 041

(Lượt thính pháp: 438 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 040

(Lượt thính pháp: 472 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 039

(Lượt thính pháp: 512 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 038

(Lượt thính pháp: 552 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 037

(Lượt thính pháp: 501 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 036

(Lượt thính pháp: 517 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 035

(Lượt thính pháp: 565 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 034

(Lượt thính pháp: 466 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 033

(Lượt thính pháp: 421 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 032

(Lượt thính pháp: 541 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 031

(Lượt thính pháp: 478 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 030 [Phụ đề]

(Lượt thính pháp: 536 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 029 [Phụ đề]

(Lượt thính pháp: 505 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 028 [Phụ đề]

(Lượt thính pháp: 560 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 027 [Phụ đề]

(Lượt thính pháp: 533 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 026 [Phụ đề]

(Lượt thính pháp: 516 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 025 [Phụ đề]

(Lượt thính pháp: 531 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 024 [Phụ đề]

(Lượt thính pháp: 487 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 023 [Phụ đề]

(Lượt thính pháp: 459 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 022 [Phụ đề]

(Lượt thính pháp: 563 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập021 [Phụ đề]

(Lượt thính pháp: 539 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 020 [Phụ đề]

(Lượt thính pháp: 539 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 019 [Phụ đề]

(Lượt thính pháp: 516 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 018 [Phụ đề]

(Lượt thính pháp: 606 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 017 [Phụ đề]

(Lượt thính pháp: 571 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập016 [Phụ đề]

(Lượt thính pháp: 510 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 015 [Phụ đề]

(Lượt thính pháp: 486 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 014 [Phụ đề]

(Lượt thính pháp: 505 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập013 [Phụ đề]

(Lượt thính pháp: 586 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 012 [Phụ đề]

(Lượt thính pháp: 506 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 011 [Phụ đề]

(Lượt thính pháp: 508 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 010 [Phụ đề]

(Lượt thính pháp: 520 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 009 [Phụ đề]

(Lượt thính pháp: 471 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 008 [Phụ đề]

(Lượt thính pháp: 558 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 007 [Phụ đề]

(Lượt thính pháp: 458 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 006 [Phụ đề]

(Lượt thính pháp: 433 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 005 [Phụ đề]

(Lượt thính pháp: 495 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 004 [Phụ đề]

(Lượt thính pháp: 380 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 003 [Phụ đề]

(Lượt thính pháp: 456 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 002 [Phụ đề]

(Lượt thính pháp: 392 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 001 [Phụ đề]

(Lượt thính pháp: 1684 Lượt xem)

Tiếng Việt English

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây