Tập 83, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014

(Lượt thính pháp: 255 Lượt xem)

Tập 82, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014

(Lượt thính pháp: 156 Lượt xem)

Tập 81, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014

(Lượt thính pháp: 186 Lượt xem)

Tập 80, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014

(Lượt thính pháp: 175 Lượt xem)

Tập 79, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014

(Lượt thính pháp: 181 Lượt xem)

Tập 78, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014

(Lượt thính pháp: 166 Lượt xem)

Tập 77, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014

(Lượt thính pháp: 164 Lượt xem)

Tập 76, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014

(Lượt thính pháp: 147 Lượt xem)

Tập 75, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014

(Lượt thính pháp: 162 Lượt xem)

Tập 74, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014

(Lượt thính pháp: 165 Lượt xem)

Tập 73, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014

(Lượt thính pháp: 145 Lượt xem)

Tập 72, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014

(Lượt thính pháp: 160 Lượt xem)

Tập 71, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014

(Lượt thính pháp: 164 Lượt xem)

Tập 70, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014

(Lượt thính pháp: 165 Lượt xem)

Tập 69, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014

(Lượt thính pháp: 161 Lượt xem)

Tập 68, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014

(Lượt thính pháp: 147 Lượt xem)

Tập 67, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014

(Lượt thính pháp: 152 Lượt xem)

Tập 66, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014

(Lượt thính pháp: 172 Lượt xem)

Tập 65, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014

(Lượt thính pháp: 151 Lượt xem)

Tập 64, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014

(Lượt thính pháp: 158 Lượt xem)

Tập 63, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014

(Lượt thính pháp: 146 Lượt xem)

Tập 62, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014

(Lượt thính pháp: 176 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú - Tập 61 Lần 4 - 2014

(Lượt thính pháp: 154 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú - Tập 60 Lần 4 - 2014

(Lượt thính pháp: 599 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú - Tập 59 Lần 4 - 2014

(Lượt thính pháp: 642 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú - Tập 58 Lần 4 - 2014

(Lượt thính pháp: 586 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú - Tập 57 Lần 4 - 2014

(Lượt thính pháp: 563 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú - Tập 56 Lần 4 - 2014

(Lượt thính pháp: 542 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú - Tập 55 Lần 4 - 2014

(Lượt thính pháp: 578 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú - Tập 54 Lần 4 - 2014

(Lượt thính pháp: 607 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú - Tập 53 Lần 4 - 2014

(Lượt thính pháp: 574 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú - Tập 52 Lần 4 - 2014

(Lượt thính pháp: 597 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú - Tập 51 Lần 4 - 2014

(Lượt thính pháp: 612 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú - Tập 50 Lần 4 - 2014

(Lượt thính pháp: 609 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú - Tập 49 Lần 4 - 2014

(Lượt thính pháp: 518 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú - Tập 48 Lần 4 - 2014

(Lượt thính pháp: 578 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú - Tập 47 Lần 4 - 2014

(Lượt thính pháp: 504 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú - Tập 46 Lần 4 - 2014

(Lượt thính pháp: 497 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú - Tập 45 Lần 4 - 2014

(Lượt thính pháp: 535 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú - Tập 44 Lần 4 - 2014

(Lượt thính pháp: 562 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú - Tập 43 Lần 4 - 2014

(Lượt thính pháp: 499 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú - Tập 42 Lần 4 - 2014

(Lượt thính pháp: 544 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú - Tập 41 Lần 4 - 2014

(Lượt thính pháp: 498 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú - Tập 40 Lần 4 - 2014

(Lượt thính pháp: 553 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú - Tập 39 Lần 4 - 2014

(Lượt thính pháp: 518 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú - Tập 38 Lần 4 - 2014

(Lượt thính pháp: 584 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú - Tập 37 Lần 4 - 2014

(Lượt thính pháp: 529 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú - Tập 36 Lần 4 - 2014

(Lượt thính pháp: 505 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú - Tập 35 Lần 4 - 2014

(Lượt thính pháp: 488 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú - Tập 34 Lần 4 - 2014

(Lượt thính pháp: 552 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú - Tập 33 Lần 4 - 2014

(Lượt thính pháp: 497 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú - Tập 32 Lần 4 - 2014

(Lượt thính pháp: 513 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú - Tập 31 Lần 4 - 2014

(Lượt thính pháp: 610 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (2014) Tập 39 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 755 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (2014) Tập 38 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 596 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (2014) Tập 37 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 565 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (2014) Tập 36 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 617 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (2014) Tập 35 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 610 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (2014) Tập 34 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 520 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (2014) Tập 33 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 599 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (2014) Tập 32 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 587 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (2014) Tập 31 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 608 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (2014) Tập 30 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 593 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (2014) Tập 29 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 640 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (2014) Tập 28 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 607 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (2014) Tập 27 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 608 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (2014) Tập 26 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 601 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (2014) Tập 25 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 667 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (2014) Tập 24 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 624 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (2014) Tập 23 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 603 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (2014) Tập 22 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 685 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (2014) Tập 21 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 500 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (2014) Tập 20 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 577 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (2014) Tập 19 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 620 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (2014) Tập 18 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 584 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (2014) Tập 17 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 528 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (2014) Tập 16 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 567 Lượt xem)

Tập 015: Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 (HD) - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 590 Lượt xem)

Tập 014: Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 (HD) - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 531 Lượt xem)

Tập 013: Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 (HD) - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 556 Lượt xem)

Tập 012: Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 (HD) - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 527 Lượt xem)

Tập 011: Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 (HD) - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 622 Lượt xem)

Tập 010: Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 (HD) - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 591 Lượt xem)

Tập 009: Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 (HD) - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 540 Lượt xem)

Tập 008: Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 (HD) - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 605 Lượt xem)

Tập 007: Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 (HD) - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 513 Lượt xem)

Tập 006: Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 (HD) - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 578 Lượt xem)

Tập 005: Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 (HD) - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 572 Lượt xem)

Tập 004: Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 (HD) - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 554 Lượt xem)

Tập 003: Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 (HD) - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 527 Lượt xem)

Tập 002: Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 (HD) - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 441 Lượt xem)

Tập 001: Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 (HD) - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 3698 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 Tập 01 - đĩa 1A - Pháp Sư Tịnh Không - HD

(Lượt thính pháp: 2799 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 Tập 02 - đĩa 1B - Pháp Sư Tịnh Không - HD

(Lượt thính pháp: 1279 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 Tập 03 - đĩa 2A - Pháp Sư Tịnh Không - HD

(Lượt thính pháp: 1242 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 Tập 04 - đĩa 2B - Pháp Sư Tịnh Không - HD

(Lượt thính pháp: 1211 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 Tập 05 - đĩa 3A - Pháp Sư Tịnh Không - HD

(Lượt thính pháp: 1054 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 Tập 06 - đĩa 3B - Pháp Sư Tịnh Không - HD

(Lượt thính pháp: 949 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, 2014, Tập 07 - đĩa 4A, Pháp Sư Tịnh Không - HD

(Lượt thính pháp: 811 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 Tập 08 - đĩa 4B - Pháp Sư Tịnh Không - HD

(Lượt thính pháp: 999 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 Tập 09 - đĩa 5A - Pháp Sư Tịnh Không - HD

(Lượt thính pháp: 845 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 Tập 10 - đĩa 5B - Pháp Sư Tịnh Không - HD

(Lượt thính pháp: 864 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú Tập 11 - đĩa 6A , 2014 - Pháp Sư Tịnh Không - HD

(Lượt thính pháp: 739 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú Tập 12 - 6B , 2014 - Pháp Sư Tịnh Không - HD

(Lượt thính pháp: 863 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú Tập 13 - 7A , 2014 Pháp Sư Tịnh Không - HD

(Lượt thính pháp: 861 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú Tập 14 - 7B , 2014 Pháp Sư Tịnh Không - HD

(Lượt thính pháp: 723 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú Tập 15 - đĩa 8A - Năm 2014 Pháp Sư Tịnh Không Chủ Giảng - HD

(Lượt thính pháp: 926 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú Tập 16 - đĩa 8B - Năm 2014 Pháp Sư Tịnh Không Chủ Giảng - HD

(Lượt thính pháp: 800 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú Tập 17 - đĩa 9A Năm 2014 Pháp Sư Tịnh Không Chủ Giảng - HD

(Lượt thính pháp: 911 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú Tập 18 - đĩa 9B - Năm 2014 Pháp Sư Tịnh Không Chủ Giảng - HD

(Lượt thính pháp: 805 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú Tập 19 - đĩa 10A - Năm 2014 Pháp Sư Tịnh Không Chủ Giảng - HD

(Lượt thính pháp: 852 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú Tập 20 - đĩa 10B - Năm 2014 Pháp Sư Tịnh Không Chủ Giảng - HD

(Lượt thính pháp: 763 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú Tập 21 - đĩa 11A - Năm 2014 Pháp Sư Tịnh Không Chủ Giảng - HD

(Lượt thính pháp: 675 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú Tập 22 - đĩa 11B - Năm 2014 Pháp Sư Tịnh Không Chủ Giảng - HD

(Lượt thính pháp: 872 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú Tập 23 - đĩa 12A - Năm 2014 Pháp Sư Tịnh Không Chủ Giảng - HD

(Lượt thính pháp: 793 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú Tập 24 - đĩa 12B - Năm 2014 Pháp Sư Tịnh Không Chủ Giảng - HD

(Lượt thính pháp: 756 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú Tập 25 - đĩa 13A Năm 2014 Pháp Sư Tịnh Không Chủ Giảng - HD

(Lượt thính pháp: 705 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú Tập 26 - đĩa 13B - Năm 2014 Pháp Sư Tịnh Không Chủ Giảng - HD

(Lượt thính pháp: 812 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú Tập 27 - đĩa 14A - Năm 2014 Pháp Sư Tịnh Không Chủ Giảng - HD

(Lượt thính pháp: 854 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú Tập 28 - đĩa 14B - Năm 2014 Pháp Sư Tịnh Không Chủ Giảng - HD

(Lượt thính pháp: 825 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú Tập 29 - đĩa 15A - Năm 2014 Pháp Sư Tịnh Không Chủ Giảng - HD

(Lượt thính pháp: 732 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú Tập 30 - đĩa 15B - Năm 2014 Pháp Sư Tịnh Không Chủ Giảng - HD

(Lượt thính pháp: 795 Lượt xem)

Tiếng Việt English

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây