Tập 83, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014

(Lượt thính pháp: 315 Lượt xem)

Tập 82, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014

(Lượt thính pháp: 195 Lượt xem)

Tập 81, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014

(Lượt thính pháp: 248 Lượt xem)

Tập 80, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014

(Lượt thính pháp: 225 Lượt xem)

Tập 79, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014

(Lượt thính pháp: 232 Lượt xem)

Tập 78, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014

(Lượt thính pháp: 207 Lượt xem)

Tập 77, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014

(Lượt thính pháp: 213 Lượt xem)

Tập 76, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014

(Lượt thính pháp: 196 Lượt xem)

Tập 75, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014

(Lượt thính pháp: 229 Lượt xem)

Tập 74, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014

(Lượt thính pháp: 207 Lượt xem)

Tập 73, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014

(Lượt thính pháp: 199 Lượt xem)

Tập 72, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014

(Lượt thính pháp: 206 Lượt xem)

Tập 71, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014

(Lượt thính pháp: 207 Lượt xem)

Tập 70, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014

(Lượt thính pháp: 222 Lượt xem)

Tập 69, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014

(Lượt thính pháp: 215 Lượt xem)

Tập 68, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014

(Lượt thính pháp: 197 Lượt xem)

Tập 67, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014

(Lượt thính pháp: 195 Lượt xem)

Tập 66, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014

(Lượt thính pháp: 228 Lượt xem)

Tập 65, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014

(Lượt thính pháp: 191 Lượt xem)

Tập 64, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014

(Lượt thính pháp: 200 Lượt xem)

Tập 63, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014

(Lượt thính pháp: 196 Lượt xem)

Tập 62, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014

(Lượt thính pháp: 222 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú - Tập 61 Lần 4 - 2014

(Lượt thính pháp: 199 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú - Tập 60 Lần 4 - 2014

(Lượt thính pháp: 660 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú - Tập 59 Lần 4 - 2014

(Lượt thính pháp: 698 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú - Tập 58 Lần 4 - 2014

(Lượt thính pháp: 635 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú - Tập 57 Lần 4 - 2014

(Lượt thính pháp: 610 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú - Tập 56 Lần 4 - 2014

(Lượt thính pháp: 584 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú - Tập 55 Lần 4 - 2014

(Lượt thính pháp: 628 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú - Tập 54 Lần 4 - 2014

(Lượt thính pháp: 659 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú - Tập 53 Lần 4 - 2014

(Lượt thính pháp: 614 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú - Tập 52 Lần 4 - 2014

(Lượt thính pháp: 662 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú - Tập 51 Lần 4 - 2014

(Lượt thính pháp: 659 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú - Tập 50 Lần 4 - 2014

(Lượt thính pháp: 662 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú - Tập 49 Lần 4 - 2014

(Lượt thính pháp: 564 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú - Tập 48 Lần 4 - 2014

(Lượt thính pháp: 629 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú - Tập 47 Lần 4 - 2014

(Lượt thính pháp: 545 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú - Tập 46 Lần 4 - 2014

(Lượt thính pháp: 533 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú - Tập 45 Lần 4 - 2014

(Lượt thính pháp: 578 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú - Tập 44 Lần 4 - 2014

(Lượt thính pháp: 605 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú - Tập 43 Lần 4 - 2014

(Lượt thính pháp: 544 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú - Tập 42 Lần 4 - 2014

(Lượt thính pháp: 592 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú - Tập 41 Lần 4 - 2014

(Lượt thính pháp: 541 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú - Tập 40 Lần 4 - 2014

(Lượt thính pháp: 626 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú - Tập 39 Lần 4 - 2014

(Lượt thính pháp: 566 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú - Tập 38 Lần 4 - 2014

(Lượt thính pháp: 645 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú - Tập 37 Lần 4 - 2014

(Lượt thính pháp: 575 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú - Tập 36 Lần 4 - 2014

(Lượt thính pháp: 545 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú - Tập 35 Lần 4 - 2014

(Lượt thính pháp: 535 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú - Tập 34 Lần 4 - 2014

(Lượt thính pháp: 606 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú - Tập 33 Lần 4 - 2014

(Lượt thính pháp: 536 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú - Tập 32 Lần 4 - 2014

(Lượt thính pháp: 564 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú - Tập 31 Lần 4 - 2014

(Lượt thính pháp: 653 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (2014) Tập 39 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 798 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (2014) Tập 38 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 632 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (2014) Tập 37 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 615 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (2014) Tập 36 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 666 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (2014) Tập 35 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 655 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (2014) Tập 34 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 564 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (2014) Tập 33 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 658 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (2014) Tập 32 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 650 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (2014) Tập 31 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 644 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (2014) Tập 30 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 644 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (2014) Tập 29 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 708 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (2014) Tập 28 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 645 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (2014) Tập 27 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 649 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (2014) Tập 26 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 650 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (2014) Tập 25 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 712 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (2014) Tập 24 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 665 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (2014) Tập 23 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 640 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (2014) Tập 22 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 734 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (2014) Tập 21 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 548 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (2014) Tập 20 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 619 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (2014) Tập 19 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 678 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (2014) Tập 18 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 622 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (2014) Tập 17 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 581 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (2014) Tập 16 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 616 Lượt xem)

Tập 015: Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 (HD) - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 642 Lượt xem)

Tập 014: Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 (HD) - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 570 Lượt xem)

Tập 013: Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 (HD) - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 598 Lượt xem)

Tập 012: Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 (HD) - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 569 Lượt xem)

Tập 011: Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 (HD) - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 673 Lượt xem)

Tập 010: Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 (HD) - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 634 Lượt xem)

Tập 009: Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 (HD) - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 579 Lượt xem)

Tập 008: Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 (HD) - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 645 Lượt xem)

Tập 007: Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 (HD) - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 553 Lượt xem)

Tập 006: Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 (HD) - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 611 Lượt xem)

Tập 005: Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 (HD) - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 652 Lượt xem)

Tập 004: Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 (HD) - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 599 Lượt xem)

Tập 003: Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 (HD) - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 570 Lượt xem)

Tập 002: Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 (HD) - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 483 Lượt xem)

Tập 001: Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 (HD) - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 3752 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 Tập 01 - đĩa 1A - Pháp Sư Tịnh Không - HD

(Lượt thính pháp: 2875 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 Tập 02 - đĩa 1B - Pháp Sư Tịnh Không - HD

(Lượt thính pháp: 1332 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 Tập 03 - đĩa 2A - Pháp Sư Tịnh Không - HD

(Lượt thính pháp: 1287 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 Tập 04 - đĩa 2B - Pháp Sư Tịnh Không - HD

(Lượt thính pháp: 1254 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 Tập 05 - đĩa 3A - Pháp Sư Tịnh Không - HD

(Lượt thính pháp: 1098 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 Tập 06 - đĩa 3B - Pháp Sư Tịnh Không - HD

(Lượt thính pháp: 992 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, 2014, Tập 07 - đĩa 4A, Pháp Sư Tịnh Không - HD

(Lượt thính pháp: 854 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 Tập 08 - đĩa 4B - Pháp Sư Tịnh Không - HD

(Lượt thính pháp: 1045 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 Tập 09 - đĩa 5A - Pháp Sư Tịnh Không - HD

(Lượt thính pháp: 897 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 Tập 10 - đĩa 5B - Pháp Sư Tịnh Không - HD

(Lượt thính pháp: 904 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú Tập 11 - đĩa 6A , 2014 - Pháp Sư Tịnh Không - HD

(Lượt thính pháp: 789 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú Tập 12 - 6B , 2014 - Pháp Sư Tịnh Không - HD

(Lượt thính pháp: 927 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú Tập 13 - 7A , 2014 Pháp Sư Tịnh Không - HD

(Lượt thính pháp: 901 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú Tập 14 - 7B , 2014 Pháp Sư Tịnh Không - HD

(Lượt thính pháp: 776 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú Tập 15 - đĩa 8A - Năm 2014 Pháp Sư Tịnh Không Chủ Giảng - HD

(Lượt thính pháp: 977 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú Tập 16 - đĩa 8B - Năm 2014 Pháp Sư Tịnh Không Chủ Giảng - HD

(Lượt thính pháp: 841 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú Tập 17 - đĩa 9A Năm 2014 Pháp Sư Tịnh Không Chủ Giảng - HD

(Lượt thính pháp: 959 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú Tập 18 - đĩa 9B - Năm 2014 Pháp Sư Tịnh Không Chủ Giảng - HD

(Lượt thính pháp: 864 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú Tập 19 - đĩa 10A - Năm 2014 Pháp Sư Tịnh Không Chủ Giảng - HD

(Lượt thính pháp: 890 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú Tập 20 - đĩa 10B - Năm 2014 Pháp Sư Tịnh Không Chủ Giảng - HD

(Lượt thính pháp: 801 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú Tập 21 - đĩa 11A - Năm 2014 Pháp Sư Tịnh Không Chủ Giảng - HD

(Lượt thính pháp: 716 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú Tập 22 - đĩa 11B - Năm 2014 Pháp Sư Tịnh Không Chủ Giảng - HD

(Lượt thính pháp: 915 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú Tập 23 - đĩa 12A - Năm 2014 Pháp Sư Tịnh Không Chủ Giảng - HD

(Lượt thính pháp: 835 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú Tập 24 - đĩa 12B - Năm 2014 Pháp Sư Tịnh Không Chủ Giảng - HD

(Lượt thính pháp: 792 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú Tập 25 - đĩa 13A Năm 2014 Pháp Sư Tịnh Không Chủ Giảng - HD

(Lượt thính pháp: 743 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú Tập 26 - đĩa 13B - Năm 2014 Pháp Sư Tịnh Không Chủ Giảng - HD

(Lượt thính pháp: 860 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú Tập 27 - đĩa 14A - Năm 2014 Pháp Sư Tịnh Không Chủ Giảng - HD

(Lượt thính pháp: 892 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú Tập 28 - đĩa 14B - Năm 2014 Pháp Sư Tịnh Không Chủ Giảng - HD

(Lượt thính pháp: 873 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú Tập 29 - đĩa 15A - Năm 2014 Pháp Sư Tịnh Không Chủ Giảng - HD

(Lượt thính pháp: 780 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú Tập 30 - đĩa 15B - Năm 2014 Pháp Sư Tịnh Không Chủ Giảng - HD

(Lượt thính pháp: 856 Lượt xem)

Tiếng Việt English

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây