•       
 • Cư sĩ Diệu Âm
  •       
 • Cư sĩ Diệu Âm
 • Tập 68 – Quyển 4 - Khóc Lóc Mối Nguy Hại Cho Người Lúc Lâm Chung - Khuyên Người Niệm Phật -

 • Cư sĩ Diệu Âm
 • Tập 67 – Quyển 4 - Ý Thức Về Sự Chướng Ngại - Khuyên Người Niệm Phật -

 • Cư sĩ Diệu Âm
 • Tập 66 – Quyển 4 - Nhất Môn Thâm Nhập Trường Kỳ Huân Tu - Khuyên Người Niệm Phật -

 • Cư sĩ Diệu Âm
 • Tập 65 – Quyển 4 - Mấy Dòng Tỏ Bày - Khuyên Người Niệm Phật -

 • Cư sĩ Diệu Âm
 • Tập 64 – Phần Phụ Lục - Khuyên Người Niệm Phật -

 • Cư sĩ Diệu Âm
 • Tập 63 – Quyển 3 Lời Khuyên Chung – Nói Chung Về Cách Tu Hành - Khuyên Người Niệm Phật -

 • Cư sĩ Diệu Âm
 • Tập 62 – Quyển 3 Lời Khuyên Song Thân – Địa Ngục Và Vấn Đề Nhân Quả - Khuyên Người Niệm Phật -

 • Cư sĩ Diệu Âm
 • Tập 61 – Quyển 3 Lời Khuyên Song Thân – Làm Thiện Tích Phước Để Hỗ Trợ Vãng Sanh - Khuyên Người Niệm Phật -

 • Cư sĩ Diệu Âm
 • Tập 60 – Quyển 3 Lời Khuyên Người Bạn Ở Paris – Phát Tâm Bồ Đề - Khuyên Người Niệm Phật -

 • Cư sĩ Diệu Âm
 • Tập 59 – Lời Khuyên Một Đạo Hữu Ở Pháp – Đừng Tu Đoạn Mất Đường Giải Thoát - Khuyên Người Niệm Phật -

 • Cư sĩ Diệu Âm
 • Tập 58 – Lời Khuyên Một Số Bạn Đạo – Ban Hộ Niệm - Khuyên Người Niệm Phật -

 • Cư sĩ Diệu Âm
 • Tập 57 – Đạo lý duy tâm - Khuyên Người Niệm Phật -

 • Cư sĩ Diệu Âm
 • Tập 56 – Lời Khuyên Cha Mẹ – Tập Trung Năng Lực Về Một Hướng - Khuyên Người Niệm Phật -

 • Cư sĩ Diệu Âm
 • Tập 55 – Lời Khuyên Người Em Gái – Phải Giữ Hạnh Khiêm Cung - Khuyên Người Niệm Phật -

 • Cư sĩ Diệu Âm
 • Tập 54 - Lời Khuyên Người Bạn Ở Paris – Một Đường Thẳng Tiến - Khuyên Người Niệm Phật -

 • Cư sĩ Diệu Âm
 • Tập 53 – Lời Khuyên Người Em Trai – Mơ Về Tiên Cảnh - Khuyên Người Niệm Phật -

 • Cư sĩ Diệu Âm
 • Tập 52 – Lời Khuyên Người Em Trai – Lý Sự Cơ - Khuyên Người Niệm Phật -

 • Cư sĩ Diệu Âm
 • Tập 51 – Lời Khuyên Vợ Chồng Người Em – Cảnh Giới Người - Khuyên Người Niệm Phật -

 • Cư sĩ Diệu Âm
 • Tập 50 – Lời Khuyên Người Em Trai – Cảnh Giới - Khuyên Người Niệm Phật -

 • Cư sĩ Diệu Âm
 • Tập 49 – Lời Khuyên Đồng Tu Ở An Thái – Tâm Chí Thành Chí Kính - Khuyên Người Niệm Phật -

 • Cư sĩ Diệu Âm
 • Tập 48 – Lời Khuyên Người Bạn – Đừng Tu Lòng Vòng Nữa - Khuyên Người Niệm Phật -

 • Cư sĩ Diệu Âm
 • Tập 47 - Lời Khuyên Người Em – Quyết Tâm Cứu Độ Chúng Sanh - Khuyên Người Niệm Phật -

 • Cư sĩ Diệu Âm
 • Tập 46 - Lời Khuyên Người Em – Đọc Tụng Kinh Điển Theo Tín Giải Hạnh Chứng - Khuyên Người Niệm Phật -

 • Cư sĩ Diệu Âm
 • Tập 45 - Lời Khuyên Người Em – Khổ Tứ Diệu Thánh Đế - Khuyên Người Niệm Phật -

 • Cư sĩ Diệu Âm
 • Tập 44 - Lời Khuyên Người Em – Cảnh Giới Trung Âm - Khuyên Người Niệm Phật -

 • Cư sĩ Diệu Âm
 • Tập 43 - Lời Khuyên Người Cô – Sám Hối Hồi Hướng - Khuyên Người Niệm Phật -

 • Cư sĩ Diệu Âm
 • Tập 42 - Lời Khuyên Người Cô – Làm Lành Để Chuyển Nghiệp - Khuyên Người Niệm Phật -

 • Cư sĩ Diệu Âm
 • Tập 41 - Lời Khuyên Em Gái – Buông Xả Niệm Phật Vãng Sanh - Khuyên Người Niệm Phật -

 • Cư sĩ Diệu Âm
 • Tập 40 - Chuyên Tu Thành Tựu Cao - Khuyên Người Niệm Phật -

 • Cư sĩ Diệu Âm
 • Tập 39 - Tu Hành Cần Hợp Căn Hợp Thời - Khuyên Người Niệm Phật -

 • Cư sĩ Diệu Âm
 • Tập 38 - Lời Khuyên Quý Bác Đồng Tu – Hộ Niệm Và Gia Đình - Khuyên Người Niệm Phật -

 • Cư sĩ Diệu Âm
 • Tập 37 - Tổng Quát Về Sự Hộ Niệm - Khuyên Người Niệm Phật -

 • Cư sĩ Diệu Âm
 • Tập 36 - Phải Tu Theo Lời Phật Dạy - Khuyên Người Niệm Phật -

 • Cư sĩ Diệu Âm
 • Tập 35 - Đời Là Mộng Nhân Quả Là Thực - Khuyên Người Niệm Phật -

 • Cư sĩ Diệu Âm
 • Tập 34 - Niệm Phật Cần Giữ Tâm Thanh Tịnh - Khuyên Người Niệm Phật -

 • Cư sĩ Diệu Âm
 • Tập 33 - Niệm Phật Một Lòng Tin Phật - Khuyên Người Niệm Phật -

 • Cư sĩ Diệu Âm
 • Tập 32 - Niệm Phật Con Đường Thành Phật - Khuyên Người Niệm Phật -

 • Cư sĩ Diệu Âm
 • Tập 31 - Niệm Phật Với Lời Phát Nguyện - Khuyên Người Niệm Phật -

 • Cư sĩ Diệu Âm
 • Tập 30 - Lời Khuyên Cô Bốn – Niệm Phật Phương Pháp Giải Nạn - Khuyên Người Niệm Phật -

 • Cư sĩ Diệu Âm
 • Tập 29 - Lời Khuyên Em Gái – Niệm Phật Con Đường Cứu Mẹ - Khuyên Người Niệm Phật -

 • Cư sĩ Diệu Âm
 • Tập 28 - Lời Khuyên Người Bác – Đời Như Một Giấc Mộng - Khuyên Người Niệm Phật -

 • Cư sĩ Diệu Âm
 • Tập 27 - Lời Khuyên Cháu Gái – An Lạc Và Hiếu Nghĩa - Khuyên Người Niệm Phật -

 • Cư sĩ Diệu Âm
 • Tập 26 - Cứu Người Như Cứu Lửa – Trả Lời Thư Người Chị - Khuyên Người Niệm Phật -

 • Cư sĩ Diệu Âm
 • Tập 25 - Sự Gia Trì - Khuyên Người Niệm Phật -

 • Cư sĩ Diệu Âm
 • Tập 24 - Phật Ở Trong Nhà Có Cầu Có Ứng - Khuyên Người Niệm Phật -

 • Cư sĩ Diệu Âm
 • Tập 23 - Định Mệnh Nhân Quả Danh Vọng - Khuyên Người Niệm Phật -

 • Cư sĩ Diệu Âm
 • Tập 22 - Cần Thanh Tịnh Không Vọng Cầu - Khuyên Người Niệm Phật -

 • Cư sĩ Diệu Âm
 • Tập 21 - Niệm Phật Có 10 Đại Tiện Lợi - Khuyên Người Niệm Phật -

 • Cư sĩ Diệu Âm
 • Tập 20 - Hiểm Họa Của Tiền Bạc - Khuyên Người Niệm Phật -

 • Cư sĩ Diệu Âm
 • Tập 19 - Thiện Căn Phước Đức Nhân Duyên - Khuyên Người Niệm Phật -

 • Cư sĩ Diệu Âm
 • Tập 18 - Tu Hành Ví Như Thi Cử - Khuyên Người Niệm Phật -

 • Cư sĩ Diệu Âm
 • Tập 17 - Địa Ngục Ở Đâu? - Khuyên Người Niệm Phật -

 • Cư sĩ Diệu Âm
 • Tập 16 - Sân Giận Đường Về Địa Ngục - Khuyên Người Niệm Phật -

 • Cư sĩ Diệu Âm
 • Tập 15 - Cẩn Thận Lúc Lâm Chung - Khuyên Người Niệm Phật -

 • Cư sĩ Diệu Âm
 • Tập 14 - Tự Chọn Cảnh Giới Tương Lai - Khuyên Người Niệm Phật -

 • Cư sĩ Diệu Âm
 • Tập 13 - Hộ Niệm - Khuyên Người Niệm Phật -

 • Cư sĩ Diệu Âm
 • Tập 12 - Cụ Triệu Vĩnh Phương vãng sanh - Khuyên Người Niệm Phật -

 • Cư sĩ Diệu Âm
 • Tập 11 - Buông xả thì tự tại - Khuyên Người Niệm Phật -

 • Cư sĩ Diệu Âm
 • Tập 10 - Ta Bà Khổ, Ta Bà Khổ - Khuyên Người Niệm Phật -

 • Cư sĩ Diệu Âm
 • Tập 9 - Nhìn Cho Thấu, Buông Cho Trót! - Khuyên Người Niệm Phật -

 • Cư sĩ Diệu Âm
 • Tập 8 - Đới Nghiệp Vãng Sanh - Khuyên Người Niệm Phật -

 • Cư sĩ Diệu Âm
 • Tập 7 - Niệm Phật: Khai Mở Trí Huệ! - Khuyên Người Niệm Phật -

 • Cư sĩ Diệu Âm
 • Tập 6 - Khuyên Người Niệm Phật - Khuyên Người Niệm Phật -

 • Cư sĩ Diệu Âm
 • Tập 5 - Chết Không Phải Là Hết - Khuyên Người Niệm Phật -

 • Cư sĩ Diệu Âm
 • Tập 4 - Tu Tịnh Nghiệp Chứ Không Phải Tu Thiện Nghiệp! - Khuyên Người Niệm Phật -

 • Cư sĩ Diệu Âm
 • Tập 3 - Niệm Phật Để Cầu Đạt Đến Đỉnh Cao - Khuyên Người Niệm Phật -

 • Cư sĩ Diệu Âm
 • Tập 2 - Niệm Phật Để Thành Phật! - Khuyên Người Niệm Phật -

 • Cư sĩ Diệu Âm
 • Tập 1 - Lời giới thiệu - Quyết lòng niệm Phật - Khuyên Người Niệm Phật -

 • Cư sĩ Diệu Âm

  Album

  Ứng dụng điện thoại
  Thống kê truy cập
  • Đang truy cập64
  • Máy chủ tìm kiếm18
  • Khách viếng thăm46
  • Hôm nay13,395
  • Tháng hiện tại614,037
  • Tổng lượt truy cập43,120,129
  Flag Counter
  Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây