•       
 • Hòa Thượng Tịnh Không
  •       
 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • TẬP 095, Công Đức Là Gì, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, lần thứ 11, 2010 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • TẬP 094, Vì Sao Phải Học Phật, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, lần thứ 11, 2010 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • TẬP 093, Trong Thế Giới Cực Lạc, Thân Thể Như Thế Nào, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, lần thứ 11, 2010 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • TẬP 092, Di Lặc Bồ Tát Là Ai, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, lần thứ 11, 2010 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • TẬP 091, Thật Sự Làm Là Gì, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, lần thứ 11, 2010 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • TẬP 090, Pháp Giới Do Đâu Mà Có, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, lần thứ 11, 2010 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • TẬP 089, Hiện Thời Chúng Ta Tu Hành Bị Chướng Ngại Ở Chỗ Nào, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, lần thứ 11, 2010 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • TẬP 088, Phật Giáo Là Gì, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, lần thứ 11, 2010 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • TẬP 087, Phiền Não Nhẹ, Trí Huệ Tăng, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, lần thứ 11, 2010 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • TẬP 086, Sám Trừ Nghiệp Chướng Là Gì, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, lần thứ 11, 2010 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • TẬP 085, Vì Sao Đức Phật Chẳng Lập Đạo Tràng, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, lần thứ 11, 2010 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • TẬP 084, Pháp Bố Thí, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, lần thứ 11, 2010 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • TẬP 083, Cầu Pháp Ngoài Tâm Đó Là Ngoại Đạo, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, lần thứ 11, 2010 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • TẬP 082, Quí Vị Có Tin Phật - Pháp - Thiện Tri Thức Hay Không, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, lần thứ 11, 2010 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • TẬP 081, Tập Tánh Là Gì, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, lần thứ 11, 2010 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • TẬP 080, Người Học Phật Nghĩ Đến Điều Gì Là Tốt Nhất, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, lần thứ 11, 2010 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • TẬP 079, Buông Xả Không Nổi, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, lần thứ 11, 2010 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • TẬP 078, Giáo Hóa Chúng Sinh Bằng Cách Nào, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, lần thứ 11, 2010 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • TẬP 077, Bát Nhã Vô Tri, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, lần thứ 11, 2010 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • TẬP 076, Chúng Ta Vốn Là Phật Tại Sao Chúng Ta Không Thể Thành Phật,Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, lần thứ 11, 2010 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • TẬP 075, Mục Tiêu Học Phật Ở Đâu, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, lần thứ 11, 2010 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • TẬP 074, Phân Loại Kinh Điển Bằng Cách Nào, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, lần thứ 11, 2010 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • TẬP 072, Niệm Pháp Như Thế Nào, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, lần thứ 11, 2010 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • TẬP 071, Chân Tâm Là Gì ?, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, lần thứ 11, 2010 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • TẬP 070, Chúng Ta Niệm Phật Có Phải Tu Định Hay không, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, lần thứ 11, 2010 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • TẬP 069, Học Phật Là Học Trí Huệ, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, lần thứ 11, 2010 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • TẬP 068, Nhân Sinh Thù Nghiệp, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, lần thứ 11, 2010 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • TẬP 067, Duyên Chủ Yếu Của Cõi A Tu La Là Gì, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, lần thứ 11, 2010 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • TẬP 066, Tam Đồ Khổ, Thời Gian Ở Đó Dài Vì Sao Vậy, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, lần thứ 11, 2010 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • TẬP 065, Học Phật Là Sự Hưởng Thụ Tối Cao Của Đời Người, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, lần thứ 11, 2010 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • TẬP 064, Chư Phật Bồ Tát Dùng Phương Pháp Gì Để Dạy Chúng Ta?, lần thứ 11, 2010 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • TẬP 063, Nhìn Được Thấu, Buông Bỏ Được, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, lần thứ 11, 2010 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • TẬP 062, Một Kinh Thông Tất Cả Kinh Thông Đây Là Bí Quyết Của Phật Pháp, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, lần thứ 11, 2010 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • TẬP 061, Đức Phật Từ Bi Dạy Chúng Ta, Dạy Điều Gì, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, lần thứ 11, 2010 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • TẬP 060, Ngộ Có Hai Là Giải Ngộ Và Chứng Ngộ, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, lần thứ 11, 2010 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • TẬP 059, Chân Tâm Ở Đâu, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, lần thứ 11, 2010 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • TẬP 058, Khổ Từ Đâu Mà Có, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, lần thứ 11, 2010 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • TẬP 057, Đạo Phật Dạy Con Người Giác Ngộ, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, lần thứ 11, 2010 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • TẬP 056, Lối Sống Xã Hội Ngày Nay Là Gì, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, lần thứ 11, 2010 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • TẬP 055, Thâm Nhập Cảnh Giới Hoa Nghiêm, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, lần thứ 11, 2010 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • TẬP 054, Phương Pháp Cứu Địa Cầu, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, lần thứ 11, 2010 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • TẬP 053, Một Môn Nhập, Môn Môn Đều Nhập, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, lần thứ 11, 2010 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • TẬP 052, Tai Nạn Nước, Gió, Lửa, Động Đất Do Đâu Mà Có, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, lần thứ 11, 2010 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • TẬP 051, Tâm Phật Chúng Sanh, Tâm Không Sai Biệt, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, lần thứ 11, 2010 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • TẬP 050, Tất Cả Chúng Sanh Đều Có Đức Tướng Và Trí Huệ Của Như Lai, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, lần thứ 11, 2010 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • TẬP 049, Tín - Giải - Hành - Chứng, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, lần thứ 11, 2010 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • TẬP 048, Thành Phật Tốn Bao Nhiêu Thời Gian, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, lần thứ 11, 2010 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • TẬP 047, Kinh Phật Chính Là Triết Học Và Khoa Học, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, lần thứ 11, 2010 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • TẬP 046, Kinh Vô Lượng Thọ Là Số Một, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, lần thứ 11, 2010 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • TẬP 045, Phật Thích Ca Mâu Ni Khuyên Chúng Ta Cầu Sinh Tịnh Độ, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, lần thứ 11, 2010 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • TẬP 044, Suốt 49 Năm Đức Phật Dùng Phương Pháp Gì Giáo Hóa Chúng Sinh, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, lần thứ 11, 2010 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • TẬP 043, Phật A Di Đà Là Tâm Gì, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, lần thứ 11, 2010 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • TẬP 042, Xã Hội Ngày Nay, Các Bạn Thử Nghĩ Xem, Có Phải Súc Sanh, Ngạ Quỷ, Địa Ngục Hay Không, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, lần thứ 11, 2010 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • TẬP 041, Đức Tin Trong Đạo Phật 1 Tin Chính Mình, 2 Tin Phật, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, lần thứ 11, 2010 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • Tập 040, Nhất Môn Thâm Nhập, Trường Thời Huân Tu, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, lần thứ 11, 2010 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • Tập 039, Đức Phật Dùng Phương Pháp Giáo Dục Dạy Học, Giúp Chúng Sinh Phá Mê Khai Ngộ, lần thứ 11, 2010 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • Tập 038, Hằng Thuận Chúng Sinh, Tùy Hỷ Công Đức, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, lần thứ 11, 2010 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • Tập 037, Trong Cuộc Sống Hàng Ngày Chúng Ta Học Điều Gì ?, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, lần thứ 11, 2010 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • Tập 036, Đức Phật Dùng Phương Pháp Gì Để Học Tập, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, lần thứ 11, 2010 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • Tập 035, Trước Tiên Phải Độ Chính Mình, Rồi Hãy Độ Người!, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, lần thứ 11, 2010 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • Tập 034, Vũ Trụ Từ Đâu Mà Có Sinh Mạng Từ Đâu Mà Có, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, lần thứ 11, 2010 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • Tập 033, Tại Sao Phật Thích Ca Khuyên Cha Mình Niệm Phật, Không Phải Học Pháp Môn Khác, lần thứ 11, 2010 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • Tập 032, Tín Nguyện Niệm Phật, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, lần thứ 11, 2010 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • Tập 031, Phàm Phu Đới Nghiệp, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, lần thứ 11, 2010 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • Tập 030, Nào Ngờ Tự Tánh Vốn Tự Thanh Tịnh, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, lần thứ 11, 2010 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • Tập 029, Do Đâu Mà Có Phàm Phu Trong Lục Đạo, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, lần thứ 11, 2010 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • Tập 028, Thành Phật Bằng Cách Nào Độ Chúng Sanh Bằng Cách Nào, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, lần thứ 11, 2010 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • Tập 027, Tín - Nguyện - Hạnh, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, lần thứ 11, 2010 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • Tập 026, Vì Sao Có Vọng Tâm, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, lần thứ 11, 2010 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • Tập 025, Sự Quan Trọng Phát Bồ Đề Tâm, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, lần thứ 11, 2010 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • Tập 024, Phật Dạy Chúng Ta Quay Về Tự Tính, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, lần thứ 11, 2010 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • Tập 023, Phát Bồ Đề Tâm, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, lần thứ 11, 2010 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • Tập 022, Tướng Do Tâm Sinh, Cảnh Do Tâm Chuyển, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, lần thứ 11, 2010 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • Tập 021, Tâm Tịnh Ắt Cõi Phật Tịnh, Cõi Tịnh Thì Tâm Ta Tịnh, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, lần thứ 11, 2010 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • Tập 020, Chân Tướng Của Vũ Trụ Và Nhân Sinh, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, lần thứ 11, 2010 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • Tập 019, Nhân Chi Sơ, Tánh Bổn Thiện, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, lần thứ 11, 2010 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • Tập 018, Thấy Thấu Suốt, Buông Xuống, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, lần thứ 11, 2010 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • Tập 017, Thân Người Khó Được, Phật Pháp Khó Nghe, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, lần thứ 11, 2010 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • Tập 016, Chúng Ta Nương Theo kinh Vô Lượng Thọ Để Thực Hành, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, lần thứ 11, 2010 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • Tập 015, Mười Phương Pháp Giới Do Đâu Mà Có, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, lần thứ 11, 2010 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • Tập 014, Lục Đạo Mười Phương Pháp Giới Ô Nhiễm, Cái Gì Bị Ô Nhiễm, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, lần thứ 11, 2010 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • Tập 013, Chỉ Nhờ Pháp Môn Niệm Phật Mới Thoát Sinh Tử, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, lần thứ 11, 2010 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • Tập 012, Thân Cận A Di Đà Phật Là Hạng Người Đắc Độ, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, lần thứ 11, 2010 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • Tập 011, Thật Sự Niệm Phật Là Gì, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, lần thứ 11, 2010 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • Tập 010, Chư Phật Như Lai Đến Thế Gian Này Để Làm Gì, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, lần thứ 11, 2010 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • Tập 009, Thanh Tịnh, Bình Đẳng, Giác Là Cảnh Giới Nào, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, lần thứ 11, 2010 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • Tập 008, Sự Thù Thắng Trong Tịnh Độ, Vì Sao, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, lần thứ 11, 2010 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • Tập 007, Phương Tiện Tuyên Dương Tịnh Tông, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, lần thứ 11, 2010 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • Tập 006, Thiền Tông Thích Ứng Căn Tánh Nào, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, lần thứ 11, 2010 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • Tập 005, Thanh Tịnh Tâm, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, lần thứ 11, 2010 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • Tập 004, Tu Hành Phật Pháp Là Tu Gì ? - Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, lần thứ 11, 2010 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • Tập 003, Thời Đại Này Đạo Tràng Không Nên Lớn, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, lần thứ 11, 2010 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • Tập 002, Trong Kinh Đức Phật Dạy Chúng Ta Điều Gì, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, lần thứ 11 - 2010 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • Tập 001, Bổn Nguyện Của A Di Đà Phật Là Vô Lượng Thọ Kinh, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, lần thứ 11, 2010 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • Tập 0374, Kinh Vô Lượng Thọ giảng lần thứ 10 - 1998 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • Tập 0373, Kinh Vô Lượng Thọ giảng lần thứ 10 - 1998 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • Tập 0372, Kinh Vô Lượng Thọ giảng lần thứ 10 - 1998 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • Tập 0371, Kinh Vô Lượng Thọ giảng lần thứ 10 - 1998 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • Tập 0370, Kinh Vô Lượng Thọ giảng lần thứ 10 - 1998 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • Tập 0369, Kinh Vô Lượng Thọ giảng lần thứ 10 - 1998 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • Tập 0368, Kinh Vô Lượng Thọ giảng lần thứ 10 - 1998 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • Tập 0367, Kinh Vô Lượng Thọ giảng lần thứ 10 - 1998 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • Tập 0366, Kinh Vô Lượng Thọ giảng lần thứ 10 - 1998 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • Tập 0365, Kinh Vô Lượng Thọ giảng lần thứ 10 - 1998 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • Tập 0364, Kinh Vô Lượng Thọ giảng lần thứ 10 - 1998 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • Tập 0363, Kinh Vô Lượng Thọ giảng lần thứ 10 - 1998 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • Tập 0362, Kinh Vô Lượng Thọ giảng lần thứ 10 - 1998 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • Tập 0361, Kinh Vô Lượng Thọ giảng lần thứ 10 - 1998 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • Tập 0360, Kinh Vô Lượng Thọ giảng lần thứ 10 - 1998 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • Tập 0359, Kinh Vô Lượng Thọ giảng lần thứ 10 - 1998 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • Tập 0358, Kinh Vô Lượng Thọ giảng lần thứ 10 - 1998 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • Tập 0357, Kinh Vô Lượng Thọ giảng lần thứ 10 - 1998 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • Tập 0356, Kinh Vô Lượng Thọ giảng lần thứ 10 - 1998 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không
 • Tập 0355, Kinh Vô Lượng Thọ giảng lần thứ 10 - 1998 -

 • Hòa Thượng Tịnh Không

  VIDEO

  Album

  Ứng dụng điện thoại
  Thống kê truy cập
  • Đang truy cập82
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm78
  • Hôm nay21,281
  • Tháng hiện tại492,202
  • Tổng lượt truy cập44,678,908
  Flag Counter
  Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây