•       
 • Tạng Thư Phật Học Media
  •       
 • Tạng Thư Phật Học Media
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 94 100 Thiên Thứ 93 Tửu Nhục (TT) & Thiên Thứ 94 Uế Trược, Pháp Âm HD -

 • Tạng Thư Phật Học Media
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 93 100 Thiên Thứ 93 Tửu Nhục, Pháp Âm HD -

 • Tạng Thư Phật Học Media
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 92 100 Thiên Thứ 92 Lợi Hại, Pháp Âm HD -

 • Tạng Thư Phật Học Media
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 91 100 Thiên Thứ 89 Thọ Trai, Pháp Âm HD -

 • Tạng Thư Phật Học Media
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 90 100 Thiên Thứ 88 Phá Giới, Pháp Âm HD -

 • Tạng Thư Phật Học Media
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 89 100 Thiên Thứ 87 Thọ Giới (Phần Ba), Pháp Âm HD -

 • Tạng Thư Phật Học Media
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 88 100 Thiên Thứ 87 Thọ Giới (Phần Hai), Pháp Âm HD -

 • Tạng Thư Phật Học Media
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 87 100 Thiên Thứ 87 Thọ Giới (Phần Một), Pháp Âm HD -

 • Tạng Thư Phật Học Media
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 86 100 Thiên Thứ 86 Sám Hối, Pháp Âm HD -

 • Tạng Thư Phật Học Media
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 85 100 Thiên Thứ 85 Lục Độ (Phần Sáu), Pháp Âm HD -

 • Tạng Thư Phật Học Media
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 84 100 Thiên Thứ 85 Lục Độ (Phần Năm), Pháp Âm HD -

 • Tạng Thư Phật Học Media
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 83 100 Thiên Thứ 85 Lục Độ (Phần Bốn), Pháp Âm HD -

 • Tạng Thư Phật Học Media
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 82 100 Thiên Thứ 85 Lục Độ (Phần Ba), Pháp Âm HD -

 • Tạng Thư Phật Học Media
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 81 100 Thiên Thứ 85 Lục Độ (Phần Hai), Pháp Âm HD -

 • Tạng Thư Phật Học Media
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 80 100 Thiên Thứ 85 Lục Độ (Phần Một), Pháp Âm HD -

 • Tạng Thư Phật Học Media
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 79 100 Thiên Thứ 84 Thập Ác (Phần Bảy), Pháp Âm HD -

 • Tạng Thư Phật Học Media
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 78 100 Thiên Thứ 84 Thập Ác (Phần Sáu), Pháp Âm HD -

 • Tạng Thư Phật Học Media
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 77 100 Thiên Thứ 84 Thập Ác (Phần Năm), Pháp Âm HD -

 • Tạng Thư Phật Học Media
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 76 100 Thiên Thứ 84 Thập Ác (Phần Bốn), Pháp Âm HD -

 • Tạng Thư Phật Học Media
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 75 100 Thiên Thứ 84 Thập Ác (Phần Ba), Pháp Âm HD -

 • Tạng Thư Phật Học Media
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 74 100 Thiên Thứ 84 Thập Ác (Phần Hai), Pháp Âm HD -

 • Tạng Thư Phật Học Media
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 73 100 Thiên Thứ 84 Thập Ác (Phần Đầu), Pháp Âm HD -

 • Tạng Thư Phật Học Media
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 72 100 Thiên Thứ 82 82 Tứ Sanh & Thiên Thứ 83 Thập Sử, Pháp Âm HD -

 • Tạng Thư Phật Học Media
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 71 100 Thiên Thứ 80 Tội Phước & Thiên Thứ 81 Dục Cái, Pháp Âm HD -

 • Tạng Thư Phật Học Media
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 70 100 Thiên Thứ 79 Thọ Báo (Tiếp theo), Pháp Âm HD -

 • Tạng Thư Phật Học Media
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 69 100 Thiên Thứ 79 Thọ Báo, Pháp Âm HD -

 • Tạng Thư Phật Học Media
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 68 100 Thiên Thứ 78 Nghiệp Nhân, Pháp Âm HD -

 • Tạng Thư Phật Học Media
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 67 100 Thiên Thứ 78 Oán Khổ (Phần 02), Pháp Âm HD -

 • Tạng Thư Phật Học Media
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 66 100 Thiên Thứ 77 Oán Khổ (Phần 01), Pháp Âm HD -

 • Tạng Thư Phật Học Media
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 65 100 Thiên Thứ 75 Phóng Sanh & Thiên Thứ 76 Cứu Ách, Pháp Âm HD -

 • Tạng Thư Phật Học Media
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 64 100 Thiên Thứ 73 Ngư Liệp & Thiên Thứ 74 Từ Bi, Pháp Âm HD -

 • Tạng Thư Phật Học Media
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 63 100 Thiên Thứ 71 Kỳ Vũ & Thiên Thứ 72 Viên Quả, Pháp Âm HD -

 • Tạng Thư Phật Học Media
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 62 100 Thiên Thứ 69 Tế Từ & Thiên Thứ 70 Chiêm Tướng, Pháp Âm HD -

 • Tạng Thư Phật Học Media
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 61 100 Thiên Thứ 68 Chú Thuật (Phần 2), Pháp Âm HD -

 • Tạng Thư Phật Học Media
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 60 100 Thiên Thứ 68 Chú Thuật (Phần 1), Pháp Âm HD -

 • Tạng Thư Phật Học Media
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 59 100 Thiên Thứ 67 Mưu Báng (Phần 2), Pháp Âm HD -

 • Tạng Thư Phật Học Media
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 58 100 Thiên Thứ 67 Mưu Báng (Phần 1), Pháp Âm HD -

 • Tạng Thư Phật Học Media
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 57 100 Thiên Thứ 65 Trái Phụ & Thiên Thứ 66 Tranh Tụng, Pháp Âm HD -

 • Tạng Thư Phật Học Media
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 56 100 Thiên Thứ 63 Phú Quý & Thiên Thứ 64 Bần Tiện, Pháp Âm HD -

 • Tạng Thư Phật Học Media
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 55 100 Thiên Thứ 62 Phá Tà, Pháp Âm HD -

 • Tạng Thư Phật Học Media
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 54 100 Thiên Thứ 60 Trá Ngụy & Thiên thứ 61 Đạo Mạn, Pháp Âm HD -

 • Tạng Thư Phật Học Media
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 53 100 Thiên Thứ 58 Cơ Biện & Thiên Thứ 59 Ngu Trang, Pháp Âm HD -

 • Tạng Thư Phật Học Media
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 52 100 Thiên Thứ 56 Quyến Thuộc & Thiên Thứ 57 Giảo Lượng, Pháp Âm HD -

 • Tạng Thư Phật Học Media
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 51 100 Thiên Thứ 53 Thiện Hữu & Thiên Thứ 54 Ác Hữu, Pháp Âm HD -

 • Tạng Thư Phật Học Media
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 50 100 Thiên Thứ 51 Báo Ân & Thiên Thứ 52 Bội Ân, Pháp Âm HD -

 • Tạng Thư Phật Học Media
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 49 100 Thiên Thứ 49 Trung Hiếu & Thiên Thứ 50 Bất Hiếu, Pháp Âm HD -

 • Tạng Thư Phật Học Media
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 48 100 Thiên Thứ 4 Giới Húc, Pháp Âm HD -

 • Tạng Thư Phật Học Media
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 47 100 Thiên Thứ 46 Trừng Quá & Thiên Thứ 47 Hòa Thuận, Pháp Âm HD -

 • Tạng Thư Phật Học Media
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 46 100 Thiên Thứ 44 Tư Thân & Thiên Thứ 45 Kiêm Ước, Pháp Âm HD -

 • Tạng Thư Phật Học Media
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 45 100 Thiên Thứ 42 Nạp Gián & Thiên Thứ 43 Thầm Sát, Pháp Âm HD -

 • Tạng Thư Phật Học Media
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 44 100 Thiên Thứ 41 Quân Thần, Pháp Âm HD -

 • Tạng Thư Phật Học Media
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 43 100 Thiên Thứ 40 Luân Vương, Pháp Âm HD -

 • Tạng Thư Phật Học Media
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 42 100 Thiên Thứ 39 Thiên Thứ 39 Thọ Thỉnh (Tiếp theo), Pháp Âm HD -

 • Tạng Thư Phật Học Media
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 41 100 Thiên Thứ 38 Cúng Dường & Thiên Thứ 39 Thọ Thỉnh, Pháp Âm HD -

 • Tạng Thư Phật Học Media
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 40 100 Thiên Thứ 37 Xá Lợi, Pháp Âm HD -

 • Tạng Thư Phật Học Media
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 39 100 Thiên Thứ 36 Già Lam, Pháp Âm HD -

 • Tạng Thư Phật Học Media
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 038 100 Thiên Thứ 35 Kính Tháp -2 2, Pháp Âm HD -

 • Tạng Thư Phật Học Media
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 037 100 Thiên Thứ 35 Kính Tháp -1 2, Pháp Âm HD -

 • Tạng Thư Phật Học Media
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 036 100 Thiên Thứ 32 Huyền Phan - 33 Hoa Hương - 34 Bối Tán, Pháp Âm HD -

 • Tạng Thư Phật Học Media
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 035 100 Thiên Thứ 30 Pháp Phục & Thiên Thứ 31 Nhiên Đăng, Pháp Âm HD -

 • Tạng Thư Phật Học Media
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 034 100 Thiên Thứ 28 Nhiếp Niệm & Thiên Thứ 29 Phát Nguyện, Pháp Âm HD -

 • Tạng Thư Phật Học Media
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 033 100 Thiên Thứ Hai Mươi Bảy Hưng Phước, Pháp Âm HD -

 • Tạng Thư Phật Học Media
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 032 100 Thiên Thứ Hai Mươi Lăm Biến Hóa, Pháp Âm HD -

 • Tạng Thư Phật Học Media
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 031 100 Thiên Thứ 23 Tiềm Độn & Thiên Thứ 24 Yêu Quái, Pháp Âm HD -

 • Tạng Thư Phật Học Media
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 030 100 Thiên Thứ Hai Mươi Hai Trú Trì, Pháp Âm HD -

 • Tạng Thư Phật Học Media
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 029 100 Thiên Thứ Hai Mươi Mốt Cảm Thông, Pháp Âm HD -

 • Tạng Thư Phật Học Media
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 028 100 Thiên Thứ Hai Mươi Thần Dị, Pháp Âm HD -

 • Tạng Thư Phật Học Media
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 027 100 Thiên Thứ Mười Chín Chí Thành, Pháp Âm HD -

 • Tạng Thư Phật Học Media
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 026 100 Thiên Thứ Mười Tám Túc Mệnh, Pháp Âm HD -

 • Tạng Thư Phật Học Media
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 025 100 Thiên Thứ Mười Bảy Kiến Giải, Pháp Âm HD -

 • Tạng Thư Phật Học Media
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 024 100 Thiên Thứ Mười Sáu Nói Và Nghe (Tiếp theo), Pháp Âm HD -

 • Tạng Thư Phật Học Media
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 023 100 Thiên Thứ Mười Bốn Xấu Hổ - - Thiên Thứ Mười Sáu Nói Và Nghe, Pháp Âm HD -

 • Tạng Thư Phật Học Media
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 022 100 Thiên Thứ Mười Ba Vào Đạo, Pháp Âm HD -

 • Tạng Thư Phật Học Media
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 021 100 Thiên Thứ 10 Phước Điền - Thiên Thứ 12 Nam Nữ, Pháp Âm HD -

 • Tạng Thư Phật Học Media
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 020 100 Thiên Thứ Chín Trí Kính, Pháp Âm HD -

 • Tạng Thư Phật Học Media
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 019 100 Thiên Thứ Tám Kính Tăng, Pháp Âm HD -

 • Tạng Thư Phật Học Media
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 018 100 Thiên Thứ Bảy Kính Pháp (2 2), Pháp Âm HD -

 • Tạng Thư Phật Học Media
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 017 100 Thiên Thứ Sáu Kính Phật (5 5) - Thiên Thứ Bảy Kính Pháp (1 2), Pháp Âm HD -

 • Tạng Thư Phật Học Media
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 016 100 Thiên Thứ Sáu Kính Phật (4 5), Pháp Âm HD -

 • Tạng Thư Phật Học Media
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 015 100 Thiên Thứ Sáu Kính Phật (3 5), Pháp Âm HD -

 • Tạng Thư Phật Học Media
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 014 100 Thiên Thứ Sáu Kính Phật (2 5), Pháp Âm HD -

 • Tạng Thư Phật Học Media
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 013 100 Thiên Thứ Sáu Kính Phật (1 5), Pháp Âm HD -

 • Tạng Thư Phật Học Media
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 012 100 Thiên Thứ Năm Nghìn Phật (5 5), Pháp Âm HD -

 • Tạng Thư Phật Học Media
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 011 100 Thiên Thứ Năm Nghìn Phật (4 5), Pháp Âm HD -

 • Tạng Thư Phật Học Media
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 010 100 Thiên Thứ Năm Nghìn Phật (3 5), Pháp Âm HD -

 • Tạng Thư Phật Học Media
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 009 100 Thiên Thứ Năm Nghìn Phật (2 5), Pháp Âm HD -

 • Tạng Thư Phật Học Media
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 008 100 Thiên Thứ Năm Nghìn Phật (1 5), Pháp Âm HD -

 • Tạng Thư Phật Học Media
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 007 100 Thiên Thứ Tư Lục Đạo tiếp theo, Pháp Âm HD -

 • Tạng Thư Phật Học Media
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 006 100 Thiên Thứ Tư Lục Đạo tiếp theo, Pháp Âm HD -

 • Tạng Thư Phật Học Media
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 005 100 Thiên Thứ Tư Lục Đạo, Pháp Âm HD -

 • Tạng Thư Phật Học Media
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 004 100 Thiên Thứ Ba Nhật Nguyệt, Pháp Âm HD -

 • Tạng Thư Phật Học Media
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 003 100 Thiên Thứ Hai Tam Giới (tiếp theo), Pháp Âm HD -

 • Tạng Thư Phật Học Media
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 002 100 Thiên Thứ Hai Tam Giới, Pháp Âm HD -

 • Tạng Thư Phật Học Media
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 001 100 Thiên Thứ Nhất Kiếp Lượng, Pháp Âm HD -

 • Tạng Thư Phật Học Media

  Album

  Ứng dụng điện thoại
  Thống kê truy cập
  • Đang truy cập66
  • Máy chủ tìm kiếm13
  • Khách viếng thăm53
  • Hôm nay15,451
  • Tháng hiện tại89,850
  • Tổng lượt truy cập45,807,756
  Flag Counter
  Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây