[Vietsub] Nghìn tay nghìn mắt - Lộ Dũng [路勇 - 千手千眼]

admin

3 năm trước

1363 lượt xem
 Thêm vào Playlist  Báo cáo

Chọn nội dung báo cáo

Không phát được
Nội dung không phù hợp
Nội dung vi phạm bản quyền
Lý do khác ( Kiểm duyệt lại Video)
Gửi báo cáo

--------
作词:净妙
作曲:路勇
编曲:周占超
和音:海清
缩混:周占超
一个愿一双手托起坚固誓言
一个愿百双手汇聚十方众缘
一个愿千双手化解生命悲苦
一手百手千手带来吉祥满世间
一个愿一双眼修行莫再等闲
一个愿百双眼照亮黑夜长天
一个愿千双眼慈光法界周遍
一眼百眼千眼光明净土在眼前
大爱至善生命无限
同登觉岸携手向前
智慧雨露滋润心田
菩提之光虚空蔓延
大爱至善生命无限
同登觉岸携手向前
智慧雨露滋润心田
菩提之光虚空蔓延
一个愿一双眼修行莫再等闲
一个愿百双眼照亮黑夜长天
一个愿千双眼慈光法界周遍
一眼百眼千眼光明净土在眼前
大爱至善生命无限
同登觉岸携手向前
智慧雨露滋润心田
菩提之光虚空蔓延
大爱至善生命无限
同登觉岸携手向前
智慧雨露滋润心田
菩提之光虚空蔓延
菩提之光虚空蔓延

Thiên thủ thiên nhãn bồ tát
Trong Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni có đoạn "Quán Thế Âm bồ tát lại bạch Phật rằng: “Bạch Thế Tôn, con nhớ vào vô lượng ức kiếp thưở quá khứ, có đức Phật xuất thế hiệu là Thiên Quang Vương Tĩnh Trú Như Lai, đức Phật thế tôn kia đã thương xót con cùng tất cả các chúng sinh nên đã tuyên thuyết Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni này. Ngài dùng bàn tay sắc vàng xoa trên đảnh  con và nói lời như vậy: Này thiện nam tử, ông nên thọ trì tâm chú này để rộng vị hết thảy chúng sinh trong đời ác vị lai và làm cho họ an vui và được sự lợi ích lớn. Lúc đó, con đang trụ ở bậc sơ địa nhưng vừa nghe thần chú này liền siêu vượt lên đệ bát địa. Khi ấy, do tâm sanh hoan hỉ con liền phát lời thệ nguyện rằng: Vào đời vị lai, nếu con có thể làm lợi ích an vui cho tất cả các chúng sinh thì hãy khiến cho thân con lập tức đầy đủ ngàn tay, ngàn mắt. Sau khi phát nguyện xong, trên thân con liền cụ túc thiên thủ, thiên nhãn, khắp 10 phương quốc độ đại địa chấn động sáu cách, 1000 đức Phật trong thập phương đều phóng quang minh chiếu đến thân con cùng chiếu soi vô biên thế giới khắp 10 phương. Từ đó về sau, con lại ở vô lượng đạo tràng và ở vô lượng pháp hội của chư Phật, lại có thể nghe và đích thân thọ trì đà la ni này, tâm sinh hoan hỉ, hớn hở vô cùng và được siêu vượt về vô số ức kiếp sinh tử vi tế. Từ đó đến nay con thường trì tụng và chưa từng sao lãng. Do bởi trì chú này, nơi nào con sinh ra cũng ở trước chư Phật liên hoa hoá sinh và không thọ thân từ bào thai. Nếu có tì kheo, tì kheo ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di, đồng nam, đồng nữ nào muốn thọ trì đọc tụng và đối với các chúng sinh khởi lòng từ bi thì trước tiên nên theo con phát thệ nguyện như vậy... "

Ý nghĩa tượng thiên thủ thiên nhãn bồ tát

Thiên thủ thiên nhãn là ngàn tay ngàn mắt. Con số ngàn không chỉ có nghĩa đen là đúng một ngàn , mà ám chỉ một số lượng nhiều vô số kể, không đếm được. Do đó nên hình tượng Quán Âm Thiên thủ Thiên Nhãn trên thực tế tại các chùa có thể có hơn 1000 tay, cũng có thể có  vài chục tay hay  vài trăm tay. Nghìn mắt để thấy khắp thế gian và nghìn tay để cứu vớt chúng sinh

Bàn tay tượng trưng cho hành động. Muốn làm việc gì cũng phải dùng đến bàn tay.

Con mắt tượng trưng cho sự xem xét, quán thông, thấu suốt, thấy rõ tường tận tất cả chúng sinh ở các cõi, thấy cả xa lẫn gần, cả to lớn lẫn tế vi, trước mặt và sau lưng, trên và dưới, ban ngày và ban đêm…

Tượng có thể có hình con mắt trong lòng bàn tay, tượng trưng cho ý nghĩa hễ mắt để đâu thì tay theo đó. Hễ nhìn thấy nơi nào có chúng sanh khổ nạn là ngài ứng hiện và dang bàn tay từ bi ra để cứu giúp tức thì.

Hình ảnh Đức Quán Thế Âm Bồ tát có thiên thủ thiên nhãn hàm ý là Bồ Tát thấy được hằng hà sa số khổ nạn của chúng sanh trong cõi ta bà và ngay lập tức đưa hàng hà sa số bàn tay từ bi của Ngài đến với từng trường hợp để cứu giúp, đểxoa dịu, để đưa họ ra khỏi chốn khổ  đau và dìu dắt họlên đến  bến bờ hạnh phúc, an lạc. 

Chưa có đánh giá nào

  Ý kiến bạn đọc

Video mới hơn

Video cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây