Tìm Kinh Sách
 
        Kinh Sách FULL

Kinh Nhất Thiết Như Lai Tâm Bí Mật Toàn Thân Xá Lợi Bảo Khiếp Ấn Đà-la-ni

Kinh Nhất Thiết Như Lai Tâm Bí Mật Toàn Thân Xá Lợi Bảo Khiếp Ấn Đà-la-ni

 

Chương 1: Kinh văn

Kinh Nhất Thiết Như Lai Tâm Bí Mật Toàn Thân Xá Lợi Bảo Khiếp Ấn Đà-la-ni
Hán dịch: Đường Bất Không Pháp Sư
Việt dịch: Nguyên Hiển


Tôi nghe như vầy:
Một thuở nọ đức Phật ngự tại nước Ma-gìa-đà, trong vườn Vô Cấu, hồ Bảo Quang Minh. Cùng đại chúng Bồ-tát, chúng Đại Thanh Văn, Trời Rồng, Dạ-xoa, Càn-thát- bà, A tu la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-dà, người và không phải người …vô lượng trăm ngàn chúng câu hội, trước sau vi nhiễu.
Lúc bấy giờ trong chúng hội có một đại Bà-la-môn tên là Vô Cấu Diệu Quang, đa văn thông tuệ, được mọi người kính mến thường hành Thập thiện, tin sâu quy y Tam Bảo, thiện tâm ân trọng, trí huệ tinh tế, thường muốn khiến tất cả chúng sanh đầy đủ tốt lành, giàu có sung túc.
Bấy giờ Bà-la-môn Vô Cấu Diệu Quang, rời chổ ngồi đứng dậy đi đến trước đức Phật, nhiễu quanh bảy vòng, phụng dâng lên đức Thế Tôn hương hoa, vô giá diệu y, chuỗi ngọc anh lạc, trân châu lên đức Thế Tôn, đãnh lễ dưới chân, rồi lui ngồi một bên mà thưa rằng:
Cúi mong đức Thế Tôn và đại chúng, ngày mai buổi sáng đến nhà con thọ sự cúng dường của con.
Lúc bấy giờ đứcThế Tôn lặng yên hứa khả và Bà-la-môn biết đức Phật thọ thỉnh, bèn trở nhà, ngay trong đêm đó rộng bày trăm vị ăn uống, lau quét điện đường, treo các tràng phan bảo cái, đến sáng sớm tự mình cùng với quyến thuộc cầm hương hoa cùng ban nhạc đến chỗ đức Như-Lai mà bạch rằng  Đã đến giờ cúi mong Ngài giáng lâm.
Lúc bấy giờ đứcThế Tôn nhẹ nhàng an ủi Bà-la-môn Vô Cấu Diệu Quang, và tuyên bảo khắp đại chúng rằng:
- Các ông đều nên qua đến nhà Bà-la-môn kia để nhiếp thọ sự cúng dường vì khiến cho ông ấy được đại lợi ích. Sau đó đứcThế Tôn liền từ chỗ ngồi đứng dậy, vừa đứng dậy khỏi tòa , từ thân Phật phóng ra các luồng hào quang, mầu sắc nhiệm mầu xen nhau chiếu khắp mười phương, làm kinh động hết thảy, nhiên hậu mới đi.
Lúc ấy Bà-la-môn đem lòng thành kính cầm hương hoa tốt đẹp, cùng các quyến thuộc và Thiên long bát bộ, Thích Phạm, Tứ Thiên Vương đi trước sửa sang đường sá phụng dẫn đức Như-Lai.
Bấy giờ đứcThế Tôn ra đi không xa, đến một khu vườn tên là Phong Tài. Trong khu vườn kia có một ngôi cổ tháp đổ nát tơi tả, gai góc mọc đầy, cỏ cây che khuất cửa ngõ, gạch ngói vùi lấp, trông như một gò đất. Bấy giờ đứcThế Tôn dời bước qua chỗ tháp. Trên tháp bổng phóng đại hào quang chiếu sáng rực rỡ, trong gò đất phát ra tiếng khen rằng:
- Lành thay! Lành thay! Thích Ca Mâu Ni ngày nay đã làm cảnh giới rất tốt. Lại nữa này Bà-la-môn! Ông hôm nay thu hoạch được thiện lợi rất lớn.
Bấy giờ đứcThế Tôn đãnh lễ tháp mục, nhiễu quanh ba vòng, cởi y trên thân phủ lên tháp, đôi mắt rơi lệ khóc rồi Ngài mỉm cười. Đương khi ấy mười phương chư Phật, xem thấy cũng đều rơi nước mắt và phóng hào quang chiếu sáng tháp ấy. Thấy thế đại chúng kinh ngạc biến sắc, cùng nhau cầu Phật giải điều nghi ấy.
Bấy giờ Bồ-tát Kim Cương Thủ cũng rơi lệ, oai quang hẩy hừng như ánh lửa cầm chày múa quanh, đi đến chỗ đức Phật bạch rằng:
-Bạch Thế Tôn! Do nhân duyên nào mà hiện tướng hào quang này? Cớ chi đức Như-Lai rơi lệ như thế? Mười phương chư Phật cũng phóng hào quang thụy tướng hiện tiền? Cúi mong đức Như-Lai giải nghi cho đại chúng.
Bấy giờ đức Phật bảo: - Này Kim Cương Thủ! Toàn thân Xá-lợi lớn của Như Lai tích chứa trong bảo tháp này. Tất cả Như-Lai vô lượng câu-chi Tâm Đà-La-Ni mật ấn Pháp yếu nay cũng ở trong ấy.
Này Kim Cương Thủ! Vì có pháp yếu này ở trong đó, cho nên tháp này biến thành trùng điệp dày kín như đống hạt mè , câu-chi trăm ngàn thân Như-Lai. Phải biết cũng như đống hạt mè, trăm ngàn câu-chi (ức) toàn thân xá-lợi của Như-Lai tập họp trong đó. Cho đến tám vạn bốn ngàn kinh điển chánh pháp cũng tích chứa trong đó. Chín mươi chín trăm ngàn vạn câu-chi Như-Lai đỉnh tướng cũng ở trong đó. Do sự thần diệu ấy, cho nên tháp nầy có thần thông mầu nhiệm thù thắng uy đức, có thể ban phát mọi sự tốt lành cho toàn cõi thế gian.
Bấy giờ đại chúng nghe đức Phật nói thế, đều xa lìa được trần cấu, cắt đứt các phiền não, được pháp nhãn tịnh, đồng thời các chúng đắc lợi ích cũng khác biệt. Có người chứng quả Tu-đà-hoàn, quả Tu-đà-hàm, quả A-na-hàm, quả A -la-hán, quả Bích Chi Phật, có kẻ nhập địa Bồ-tát , hoặc đắc A-bệ-bạt-trí [Bất thối chuyển], hoặc chứng đắc sơ địa, nhị địa cho đến thập địa hoặc có vị được đầy đủ sáu Ba-la-mật. Bà-la-môn kia cũng lìa trần cấu, chứng năm thần thông.
Bấy giờ Kim Cương Thủ thấy việc đặc biệt hy hữu này, bạch đức Thế Tôn rằng: Thật là kỳ diệu lạ lùng thay! Chỉ nghe việc này mà còn thu hoạch công đức thù thắng như thế, huống gì được nghe thâm nghĩa, chí tâm khởi lòng tin thì được biết bao là công đức! Đức Phật dạy :- Này Kim Cương Thủ hãy lắng nghe!
Đời sau nếu có trai lành gái tín cùng bốn bộ đệ-tử cuả Ta, phát tâm biên chép một cuốn kinh này, tức là bằng biên chép chín mươi chín trăm ngàn vạn câu-chi [ức] tất cả kinh điển của Như-Lai đã nói, tức là vượt hơn thiện căn của chín mươi chín trăm ngàn vạn câu chi đức Như-Lai đã trồng, và cũng được tất cả các đức Như-Lai gia trì hộ niệm thương yêu như đôi tròng mắt, cũng như mẹ hiền thương con thơ.
Nếu người đọc tụng một quyển kinh này, tức bằng đọc tụng quá khứ hiện tại vị lai kinh điển của chư Phật. Bởi như vậy, nên chín mươi chín trăm ngàn vạn câu chi tất cả Như-Lai chánh đẳng giác, dày kín không chỗ hổng như hạt mè trùng điệp đến đây, ngày đêm hiện thân gia trì cho người đó. Vô số Hằng hà sa tất cả các đức Phật Như Lai như thế, số trước tụ tập chưa đi, số sau trùng trùng lại đến, đi phút chốc rồi trở lại, ví như cát mịn trong giòng nước cuồn cuộn, không lúc nào dừng nghỉ xoay chuyển.
Nếu có người đem hương hoa, hương thoa, tràng hoa hay y phục tuyệt diệu trang nghiêm đầy đủ cúng dường kinh nầy, cũng như trước mười phương chín mươi chín trăm ngàn vạn câu chi đức Như-Lai mà dâng hương hoa cõi trời, y phục trang nghiêm đầy đủ thất bảo, chất cao như núi Tu-Di để cúng dường, gốc rể phước lành hai bên giống nhau không khác.
Lúc bấy giờ Thiên long bát bộ, người cùng phi nhơn nghe nói như vậy rồi, ai ai cũng đều cho là hy hữu lạ thường cùng nhau thốt lên lời : -Lạ thay oai đức đống đất mục nát nầy, chỉ do thần lực Như-Lai gia trì mà có thần biến.
Kim Cương Thủ lại bạch Phật rằng : - Bạch Thế Tôn ! Vì nhân duyên gì mà tháp thất bảo lại hiện thành đống đất?
Phật dạy :-Này Kim Cương Thủ! Đây không phải là đống đất mà là đại bảo tháp rất vi diệu. Do nghiệp quả của các chúng sanh yếu kém cho nên ẩn khuất mà không hiện. Do tháp chôn dấu toàn thân bất hoại của Như-Lai, chẳng lẽ kim cương tạng thân của Như Lai mà có thể hoại sao? Sau khi ta diệt độ, đời mạt pháp gặp thời bức bách, như có chúng sanh làm chuyện phi pháp phải đọa địa-ngục, không tin Tam Bảo, không trồng căn lành, vì nhân duyên đó Phật Pháp sẽ ẩn mất . Tuy thế, tháp vẫn kiên cố không hoại diệt, tất cả thần lực của Như-Lai đã gia trì. Chúng sanh vô trí bị hoặc chướng che lấp, có trân bảo quý giá mà không biết xử dụng. Vì thế ta rơi lệ, các đức Như-Lai kia cũng đều rơi lệ.
Lại nữa đức Phật bảo :- Này Kim Cương Thủ! Nếu có chúng sanh biên chép kinh này để trong tháp, tháp đó tức là bảo tháp kim cương tạng thân của tất cả Như-Lai [stupa] cũng là bảo tháp của tất cả Như-Lai Tâm-Đà-La-Ni bí mật gia trì, cũng là bảo tháp của chín mươi chín trăm ngàn vạn câu chi Như-Lai, cũng là bảo tháp của tất cả Như-Lai Phật đỉnh, Phật nhãn. Tức là tất cả Như-Lai thần lực đã gia hộ.
Nếu trong tượng Phật, trong tháp nhiều tầng mà an trí kinh nầy tức là như tượng kia do thất bảo làm thành, linh ứng, không nguyện gì mà không viên mãn. Với tháp báu ấy dùng tán cái lọng tàn, hoặc màng trướng, hoặc luân đường, hoặc mâm đồng, hoặc treo chuông linh dưới mái hiên, tuỳ sức bày biện thềm bực bằng đất hoặc bằng gỗ đá hoặc gạch nung. Do oai lực của kinh tự thành thất bảo. Tất cả Như-Lai với kinh này gia thêm uy lực cho tháp kia. Lấy chân ngôn gia trì không ngừng nghỉ.
Nếu có hữu tình nào đối với tháp này dùng một hương một hoa lễ bái cúng dường, thì tám mươi ức kiếp sanh tử trọng tội thảy đều tiêu diệt, sống khỏi tai ương chết sanh cõi Phật. Nếu có hữu tình nào đáng đọa địa-ngục Vô Gián, nếu đối với tháp này một phen lễ bái hoặc một lần hữu nhiễu quanh, cửa địa-ngục đóng bít, đường Bồ đề mở khai. Nơi bảo tháp và hình tượng, thần lực của tất cả Như Lai đã gia hộ. Chỗ ấy không bị bão tố sấm chớp làm hại, không bị độc xà, rắn rít bò cạp, độc  trùng độc thú làm tổn thương, không bị sư tử cuồng, voi điên, cọp beo dã cang, ong nhện làm thương hại, cũng không bị Dạ-xoa, La-sát, quỷ dữ, quỷ vọng lượng điên cuồng lo sợ; cũng không bị tất cả các bệnh nóng lạnh, ghẻ lở, ung thư nhọt bướu, phong hủi làm nhiễm bịnh. Nếu có người tạm thấy tháp này thì có thể trừ tất cả tai nạn.
Chỗ ấy không có người, ngựa lục súc, trẻ con trai gái bị bệnh hoạn ôn dịch. Không bị chết oan yểu vong, chẳng bị dao gậy nước lửa làm tổn thương, chẳng bị trộm cướp oán thù xâm hại, cũng không bị đói khát nghèo thiếu buồn lo. Ếm mị trù rủa chẳng thể rình tìm hãm hại. Bốn đại Thiên vương cùng các quyến thuộc ngày đêm phòng hộ. Hai mươi tám bộ đại tướng Dược-xoa, nhật nguyệt ngủ tinh, trang vân tuệ tinh ngày đêm hộ trì. Tất cả Long vương cho thêm tinh khí, thuận thời mưa xuống. Tất cả chư thiên cùng Trời Đao Lợi, ba thời giáng đến để mà cúng dường.
Tất cả chư tiên ba thời vân tập, ngâm vịnh tán dương nhiểu vòng, tạ lễ chiêm ngưỡng. Thích-đề-hoàn-nhân cùng các Thiên nữ, ngày đêm ba thời giáng xuống cúng dường. Chỗ kia được tất cả Như-Lai hộ niệm gia trì. Vì trong tháp để kinh nầy nên được như thế.
Nếu có người xây tháp, lấy đất đá gỗ vàng bạc đồng chì, chép thần chú nầy an trí trong tháp, vừa an trí xong, tháp ấy tức biến thành bảy báu, trên dưới bực thềm lộ bày dù lọng, chuông linh luân đường thuần là bảy báu. Tháp kia là hiện tướng bốn phương Như-Lai.
Do pháp yếu đó, nên tất cả Như-Lai kiên trụ hộ trì ngày đêm không rời. Tháp bảy báu kia là Diệu Bảo Tàng toàn thân xá-lợi. Vì oai lực của thần chú, vọt cao, cao đến cung trời Sắc cứu cánh [Akanishtha]. Tháp trong suốt đứng trơ trọi, tất cả chư thiên, ngày đêm chiêm ngưỡng thủ hộ cúng dường. Kim Cương Thủ bạch rằng: -Vì nhân duyên gì, mà tháp nầy thù thắng công đức như thế?
Phật dạy: - Phải biết là nhờ thần lực của Bảo Khiếp Ấn Đà-la-ni nầy. Kim Cương Thủ bạch rằng: Cúi mong đức Như-Lai thương xót chúng con nói Đà-la-ni ấy .
Đức Phật dạy: - Hãy lắng nghe, nghĩ nhớ tuyệt không quên!
Hiện tại vị lai tất cả Như-Lai quang nghi phân thâ , quá khứ chư Phật toàn thân xá-lợi, tất cả đều nhờ Bảo Khiếp Ấn Đà-La-Ni nầy. Ba thân của các đức Như Lai cũng ở trong ấy. Lúc bấy giờ đức Thế Tôn liền tuyên nói Thần chú:
NAMAH STRYI DHVI KANAM, SARVA
TATHAGATANAM, OM BHUVIBHA VADHAVARI
VACHARI VACHATAI, SURU SURU DHARA DHARA, SARVA
TATHAGATA DHATUDHARI
PADMABHAVATI JAYAVARI, MUDRI SMARA TATHAGATA
DHARMA CHAKRA, PRAVARTTANA VAJRI
BODHI PANA, RUMKARA RUMKRITI ,
SARVA TATHAGATA DHISTITE, BODHAYA
BODHAYA BODHI BODHI, BUDDHYA BUDDHYA, SAMBODHANI
SAMBODDHAYA, CHALA CHALA CHALAMTU ,
SARVA VARANANI, SARVA PAPAVIGATE , HURU HURU
SARVA SUKHAVIGATI, SARVA TATHAGATA HARIDAYA VAJRANI,
SAMBHARA SAMBHARA,
SARVA TATHAGATA SUHAYA,
DHARANI MUDRI , BUDDHI SUBUDDHI, SARVA TATHAGATA DHISTITA,
DHATU GARBHE SVAHA,
SAMAYA DHISTITE SVAHA,
SARVA TATHAGATA HARIDAYA, DHATU MUDRI SVAHA,
SUPRA TISHITA STUBHE
TATHAGATA DHISTITE, HURU HURU HUM HUM SVAHA,
OM SARVA TATHAGATA USNISA,
DHATU MUDRANI, SARVA TATHAGATAM SADHA
TUVIBHUSITA, DHISTITE HUM HUM SVAHA.
 
Na-mát  Sờ-Tơ-rị-da Đi-vi-ka-năm Sát-qua Tà-thá-ga-ta-năm
Ôm---Bu-vi Ba-qua Đa-qua-rị Qua-ca-rị Qua-ca-tại Su-ru Su-ru Đa-ra Đa-ra
/1
 

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây